BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fır­sat­çı­lar re­el sek­tö­rü k­ri­ze i­ti­yor

Fır­sat­çı­lar re­el sek­tö­rü k­ri­ze i­ti­yor

ABD’nin An­ka­ra Mü­şa­vi­ri Epp­ler, Tür­ki­ye’nin G-20 i­çin­de k­riz­den cid­di şe­kil­de et­ki­len­me­miş tek ül­ke ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Tek p­rob­lem ih­ra­ca­tın ya­vaşlaması” de­diÖ­DÜL­LER TÜZ­MEN’DEN Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, ih­ra­cat­çı­la­ra ödül­le­ri­ni ve­rir­ken, AKİB Baş­kan­lar Ku­ru­lu Baş­ka­nı Bü­lent Ay­men ve TİM Baş­kan­ve­ki­li Ad­nan Er­soy Ulu­baş, ih­ra­cat­çı­la­rın çö­züm bek­le­yen prob­lem­le­ri­ne dik­kat çek­ti. Ak­de­niz İh­ra­cat­çı Bir­lik­le­ri (AKİB) ta­ra­fın­dan, 2007 yı­lın­da 8 ay­rı bir­lik bün­ye­sin­de en faz­la ih­ra­ca­tı ger­çek­leş­ti­ren fir­ma­la­ra dü­zen­le­nen tö­ren­le ödül­le­ri ve­ril­di. Tö­re­ne Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men’in ya­nı sı­ra TİM Baş­kan­ve­ki­li Ad­nan Er­soy Ulu­baş, AKİB Baş­kan­lar Ku­ru­lu Baş­ka­nı Bü­lent Ay­men, TİM es­ki baş­ka­nı Oğuz Sa­tı­cı ve ih­ra­cat­çı bir­lik­le­ri baş­kan­la­rı ile çok sa­yı­da fir­ma tem­sil­ci­si ka­tıl­dı. Tö­ren­de ko­nu­şan AKİB Baş­kan­lar Ku­ru­lu Baş­ka­nı Bü­lent Ay­men, hü­kü­me­tin ya­şa­nan kü­re­sel kriz ko­nu­sun­da da­ha atak ol­ma­sı­nı is­ter­ken, “Fi­nans sek­tö­rü için­de­ki kriz fır­sat­çı­la­rı re­el sek­tö­rü da­ha da kri­zin içi­ne iti­yor” de­di. Ay­men, hü­kü­me­tin da­ha atak ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti ve “Exim­bank ara­cı­lı­ğıy­la ih­ra­cat­çı­la­ra des­te­ğin ar­tı­rıl­ma­sı ve IMF ile bir an ön­ce an­laş­ma ya­pıl­ma­sı ge­rek” de­di. TİM Baş­kan­ve­ki­li Ad­nan Er­soy Ulu­baş da ih­ra­cat­çı­la­rın Ha­bur sı­nır ka­pı­sın­da ya­şa­dı­ğı prob­lem­le­re dik­kat çek­ti ve bu prob­le­min çö­zü­le­ce­ği müj­de­si­ni al­dık­la­rı­nı söy­le­di. İh­ra­cat­çı­la­ra ödül­le­ri­ni ve­ren Dev­let Ba­ka­nı Tüz­men de Tür­ki­ye’nin sağ­lam bir li­man ol­ma­sı se­be­biy­le özel­lik­le Arap ser­ma­ye­si­nin ya­tı­rım bu­lu­tun­dan pay al­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye kri­ze tes­lim ol­ma­ya­cak. Pa­ni­ğe ve re­ha­ve­te ka­pıl­ma­dan ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT