BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye’nin sa­de­ce ih­ra­ca­tı kriz­den et­ki­le­ni­yor

Tür­ki­ye’nin sa­de­ce ih­ra­ca­tı kriz­den et­ki­le­ni­yor

ABD’nin An­ka­ra Mü­şa­vi­ri Epp­ler, Tür­ki­ye’nin G-20 i­çin­de k­riz­den cid­di şe­kil­de et­ki­len­me­miş tek ül­ke ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Tek p­rob­lem ih­ra­ca­tın ya­vaşlaması” de­diTÜR­Kİ­YE A­CI TEC­RÜ­BE YA­ŞA­DI Tür­ki­ye’de re­el sek­tö­rün de kriz­den çok faz­la et­ki­len­me­di­ği­ni söy­le­yen Epp­ler, “Tür­ki­ye za­ten 2001 yı­lın­dan bu­gü­ne ka­dar ken­di fi­nans sek­tö­rü için­de çok acı tec­rü­be ya­şa­dı” de­di. ABD’nin An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­li­ği Eko­no­mi Mü­şa­vi­ri Da­le Epp­ler, Tür­ki­ye’de tek bir so­ru­nun ih­ra­ca­tın ya­vaş­la­ma­sı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “İh­ra­cat yap­tı­ğı­nız pa­zar­lar­da du­ra­ğan­lık ol­du­ğu için ih­ra­cat ya­vaş­lı­yor. Ben­ce bu­nun dı­şın­da gö­rü­nen her­han­gi bir sı­kın­tı yok” de­di. Epp­ler, ABD’de tut­sat (mort­ga­ge) so­ru­nuy­la baş­la­yan kri­zin ön­ce ban­ka­la­rı, ar­dın­dan fi­nans ku­ru­luş­la­rı­nı da­ha son­ra da si­gor­ta şir­ket­le­ri­ni et­ki­le­di­ği­ni, kri­zin son ola­rak da re­el sek­tö­re sıç­ra­dı­ğı­nı be­lirt­ti. ABD’de tut­sat işi ya­pan ban­ka­la­rın dün­ya ça­pın­da­ki fi­nans ku­ru­luş­la­rı ol­ma­sı se­be­biy­le kri­zin Av­ru­pa baş­ta ol­mak üze­re dün­ya­nın öte­ki ül­ke­le­ri­ne de ya­yıl­dı­ğı­nı an­la­tan Epp­ler, “Tam bir be­lir­siz­lik, kar­ma­şa or­ta­mı için­de bu­lu­nu­yo­ruz. Alı­nan ted­bir­le­re rağ­men kri­zin han­gi yön­de iler­le­ye­ce­ği­ni kes­tir­mek ol­duk­ça zor” de­di. Tür­ki­ye’nin ise bu kriz­den faz­la­ca et­ki­len­me­di­ği­ni, kri­zin do­lay­lı et­ki­le­riy­le kar­şı kar­şı­ya bu­lun­du­ğu­nu ifa­de eden Epp­ler, “Tür­ki­ye G-20 ül­ke­le­ri için­de kriz­den cid­di şe­kil­de et­ki­len­me­miş tek ül­ke­dir” de­di. PROB­LEM SPE­KÜ­LAS­YON­DA Tür­ki­ye’nin en bü­yük sı­kın­tı­sı­nın spe­kü­las­yon ol­du­ğu­nu söy­le­yen Epp­ler, “En önem­li prob­lem şu şua­na ka­dar in­san fak­tö­rü­dür, bu­nun se­be­bi de in­san­la­rın kork­ma­sı­dır. İn­san­lar hep en kö­tü ih­ti­ma­li dü­şü­ne­rek ha­re­ket edi­yor­lar. Bu­nun bü­tün so­nu­cu da Tür­ki­ye’ye eko­no­mik ba­zı prob­lem­ler ola­rak yan­sı­yor.” Epp­ler, Tür­ki­ye’den son 1.5 ay için­de ya­ban­cı ser­ma­ye­nin dı­şa­rı çık­tı­ğı­nı gör­dük­le­ri­ni an­cak bü­tün dün­ya­da ya­ban­cı ser­ma­ye­le­rin dı­şa­rı çık­tı­ğı­nı, glo­bal kri­zin Tür­ki­ye’de­ki et­ki­si­nin dün­ya­da­ki et­kiy­le kı­yas­lan­dı­ğın­da çok da bü­yük ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT