BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > OTO DÜNYASI

OTO DÜNYASI

Otomotiv piyasasındaki daralmayı az ha­sar­la at­lat­mak is­te­yen oto­mo­tiv şir­ket­le­ri ba­zı mo­del­ler­inde 1.000 YTL ile 8.000 YTL ora­nın­da in­di­rime gidiyorEDİ­TÖR: İNAN AR­VAS O­to­mo­tiv­de u­mut­lar in­di­rim­li sa­tış­lar­da Otomotiv piyasasındaki daralmayı az ha­sar­la at­lat­mak is­te­yen oto­mo­tiv şir­ket­le­ri ba­zı mo­del­ler­inde 1.000 YTL ile 8.000 YTL ora­nın­da in­di­rime gidiyor Glo­bal kri­zin et­ki­si, dö­viz­de­ki dal­ga­lan­ma ve dün­ya­da gi­de­rek ya­yı­lan oto­mo­tiv pi­ya­sa­sın­da­ki da­ral­ma Tür­ki­ye’de fa­ali­yet gös­te­ren oto­mo­tiv şir­ket­le­ri­ni ha­re­ke­te ge­çir­di. Av­ru­pa ve yurt için­de­ki pa­za­rın da­ral­ma­sı, yak­la­şan yıl so­nu ile bir­lik­te bir­çok fir­ma in­di­rim kam­pan­ya­la­rı­nı dev­re­ye sok­tu. Bir­bi­rin­den ca­zip fır­sat­lar su­nan fir­ma­lar, 12 aya va­ran kre­di im­ka­nı ve ba­zı mo­del­ler­de 1.000 YTL ile 8.000 YTL ara­sın­da de­ği­şen oran­lar­da in­di­rim ya­pa­rak müş­te­ri çek­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. İş­te kam­pan­ya­ dü­zen­le­yen mar­ka­lar ve mo­del­le­ri. Fi­at ti­ca­ri­ler­de in­di­rim yap­tı Fi­at, ticari araçlarda büyük indirimler yaptı. Pe­şin alım­lar­da Fi­at Dob­lo ve Fi­at Fi­ori­no için in­di­rim­le­r su­nu­lur­ken, Koç Fi­at Kre­di des­te­ğiy­le 12 bin YTL’ye 12 ay va­dey­le kre­di im­ka­nı da sağ­la­nı­yor. Fi­at Fi­ori­no ai­le­si 18 bin 670 YTL; Fi­at Dob­lo ai­le­si ise 19 bin 400 YTL’den baş­la­yan in­di­rim­li fi­yat­la­rıy­la sa­tı­şa su­nu­lu­yor. S­ko­da da ker­va­na katıldı Sko­da da kam­pan­ya ker­va­nı­na ka­tıl­dı. Tü­ke­ti­ci­ler Fa­bi­a Com­bi’ye 3.950 YTL, Fa­bi­a Se­dan’a ise 2.370 YTL’ye va­ran in­di­rim­ler­le sa­hip ola­bi­le­cek­ler. Ay­rı­ca di­ğer mo­del­le­rin­de de in­di­ri­me gi­den Sko­da Ro­oms­ter mo­de­lin­de 2.560 YTL, Oc­ta­vi­a To­ur 3.345 YTL ve Oc­ta­vi­a’da ise 2.785 YTL’lik in­di­rim fır­sa­tı uy­gu­lu­yor. Ti­ca­ri­le­rin KDV’si Ford’dan Yıl so­nu­na dek Ford Ti­ca­ri araç sa­tın alan­lar, KDV öde­me­ye­cek. Ford Oto­san, “Fır­sat Ma­nev­ra­sı” is­mi­ni ver­di­ği kam­pan­ya­sı ile yıl so­nu­na dek ge­çer­li ola­cak kam­pan­ya­da, ha­fif ve or­ta ti­ca­ri araç sı­nı­fın­da­ki Ford Tran­sit, Tran­sit Con­nect ve Ran­ger mo­del­le­ri için % 18 ora­nın­da in­di­rim uy­gu­la­na­cak. Ford bi­nek oto­mo­bil­le­rin çe­şit­li mo­del­le­rin­de ise yüz­de %8’e va­ran in­di­rim­ler uy­gu­lu­yor. To­yo­ta’dan Kasım fırsatı To­yo­ta bir­çok mo­de­lin­de in­di­ri­me git­ti. Kam­pan­ya ile bir­lik­te Ya­ris’ler 2.500 YTL in­di­rim ile 25.450 YTL’den, To­yo­ta Au­ris’de, 2.500 YTL in­di­rim ile 34.900 YTL’den sa­tı­şa su­nu­lur­ken To­yo­ta 4x4 RAV4’ün fi­ya­tı 5.000 YTL in­di­rim ile 67.650 YTL’ye in­di. To­yo­ta Aven­sis ise 5.000 YTL in­di­rim ile 39.750 YTL’den sa­tı­şa su­nu­lu­yor. Pe­u­ge­ot’da na­kit a­lan kâr­lı Ka­sım a­yı bo­yun­ca Pe­u­ge­ot Yet­ki­li Sa­tı­cı­la­rı’na ge­len­ler na­kit ö­de­me se­çe­ne­ği­ni seç­tik­le­rin­de Pe­u­ge­ot 207 mo­de­lin­de 3.400 YTL’ye, Pe­u­ge­ot 308 mo­de­lin­de 3.200 YTL’ye, Pe­u­ge­ot 407 mo­de­lin­de i­se 6.100 YTL’ye va­ran in­di­rim­ler­den ya­rar­la­nıyor. Pe­u­ge­ot 207 25.250 YTL, 308 32.900 YTL’den ve 407 44.500 YTL’den baş­la­yan fi­yat­lar i­le satılıyor. ÖTV’niz Re­na­ult’dan... Re­na­ult, 2 Ara­lık ta­ri­hi­ne ka­dar müş­te­ri­le­ri­ne ÖTV ora­nı ka­dar in­di­rim sağ­la­nı­yor. Kam­pan­ya kap­sa­mın­da Tra­fic 5+1 Mul­tix’te ve Kan­go­o Mul­tix Clas­sic’te %10, Mas­ter 14+1 Mi­ni­büs­te %9, Tra­fic 9+1 Mi­ni­büs­te %9 in­di­rim ya­pı­lı­yor. Ay­rı­ca Ka­sım ayı bo­yun­ca 2.500 YTL’ye va­ran ta­kas avan­ta­jı ve 6 ay va­de­li 10.000 YTL kre­di im­ka­nı ile tü­ke­ti­ci­ye oto­mo­bil sa­hi­bi ol­ma fır­sa­tı su­nu­lu­yor. Da­i­hat­su’dan yı­lın son fır­sa­tı ­Da­i­hat­su, 2008 yı­lı­nın son fır­sa­tı­nı müş­te­ri­le­ri­ne sun­du. Da­i­hat­su Tür­ki­ye’nin dü­zen­le­di­ği kam­pan­ya kap­sa­mın­da 4 bin YTL’ye va­ran in­di­rim­ler­le sa­hip o­la­bi­le­cek­ler. Da­i­hat­su’nun 4x4 mo­de­li Te­ri­os 33.990 YTL’den, Ma­te­ri­a 25.990 YTL’den, şe­hi­ri­çi kul­la­nım i­çin ta­sar­la­nan mo­de­li Si­ri­on da 23.490 YTL’den, baş­la­yan a­nah­tar tes­lim fi­yat­lar­la sa­tı­lı­yor. Ki­a’da hem ta­kas hem in­di­rim ­Ki­a’nın Ma­yıs a­yın­da sa­tı­şı­na baş­la­nan Ce­e’d mo­de­li 32.499 YTL’lik in­di­rim­li fi­ya­tı i­le sa­tı­şa su­nu­lu­yor. SUV’da ise Kia 4x4 mo­del­le­ri So­ren­to ve S­por­ta­ge modellerini 1 eu­ro­yu 1.649.YTL’ye sa­bit­li­yor. Son o­la­rak, ti­ca­ri a­raç­lar­da Ki­a ver­gi lev­ha­sı­nı ib­raz e­den ki­şi­le­re, sa­tın a­lım­lar­da %3 o­ra­nın­da ekst­ra bir in­di­rim uy­gu­luyor. Opel In­sig­ni­a ‘Yı­lın Oto­su’ 23 ay­rı Av­ru­pa ül­ke­sin­den, 59 jü­ri üye­si­nin yap­mış ol­du­ğu de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da Opel In­sig­ni­a yı­lın oto­mo­bi­li se­çil­di. Ak­tif ve pa­sif gü­ven­lik, kon­for, de­ği­şik güç­ler­de mo­tor­la­rı ile dik­kat çe­ken In­sig­ni­a 37 önem­li ra­ki­bin ara­sın­dan sıy­rı­la­rak ve 20 ba­sın men­su­bu­nun bi­rin­ci ter­ci­hi ola­rak bu ba­şa­rı­ya ulaş­tı. In­sig­ni­a bu pres­tij­li ödü­lü ka­za­nan üçün­cü Opel ol­du. Da­ha ev­vel de Ka­dett (1985’de) bun­dan iki yıl son­ra da Ome­ga bi­rin­ci­li­ği al­mış­tı. Bip­per’da iki ye­ni özel se­ri Tür­ki­ye’de üre­ti­mi­ne 2007 yı­lın­da baş­la­nan ve o ta­rih­ten iti­ba­ren 50 bin adet­lik üre­tim ra­ka­mı­na ula­şı­lan Pe­uge­ot Bip­per 2 fark­lı özel se­ri ile ay­rı­ca­lık ka­zan­dı. Bip­per Kom­bi Di­na­mik ve Bip­per Kom­bi Spor­tif özel se­ri­le­ri 24.900 YTL’den baş­la­yan anah­tar tes­lim fi­yat­la­rı ile sa­tı­şa su­nul­du. Hon­da test i­le bi­linç­len­di­re­cek ­Hon­da, sü­rü­cü­le­rin da­ha faz­la ya­kıt ta­sar­ru­fu sağ­la­ma­sı­na yar­dım­cı ol­mak i­çin ye­ni bir E­ko­lo­jik Sü­rüş Sis­te­mi ge­liş­tir­di­ği­ni du­yur­du. Bu tek­no­lo­ji, 2009 ilk­ba­ha­rın­da sa­tı­şı­na baş­la­na­cak o­lan Hon­da’nın ye­ni hib­rid mo­de­li In­sight’da kul­la­nı­la­cak. Mit­su­bis­hi cep ısı­ta­cak Tem­sa Glo­bal, baş­lat­tı­ğı in­di­rim kam­pan­ya­sıy­la Mit­su­bis­hi L200’de, 4X4 ver­si­yo­nu için 4.000 YTL, 4X2 ver­si­yo­nu için ise 3.000 YTL’lik in­di­rim ya­par­ken. Fu­so Can­ter’de 2.500 YTL, Ye­ni Mit­su­bis­hi Lan­cer’de de 2.500 YTL’ye va­ran in­di­ri­me git­ti. Out­lan­der’da 5.664 YTL in­di­rim ya­pı­lır­ken Pa­je­ro’da ise 4.343 Eu­ro’luk in­di­rim yap­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT