BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oto­büs­çü ucuz ya­kıt için ge­nel ku­ru­la gi­di­yor

Oto­büs­çü ucuz ya­kıt için ge­nel ku­ru­la gi­di­yor

Ucuz ya­kıt sağ­la­mak ve ha­va­yo­lu şir­ket­le­riy­le re­ka­bet ede­bil­mek için bir sü­re­dir Shell ile gö­rü­şen Tür­ki­ye Oto­büs­çü­ler Fe­de­ras­yo­nu (TO­FED) an­laş­ma­yı im­za­la­ya­bil­mek için ge­nel ku­ru­la gi­de­rek tü­zü­ğü­nü de­ğiş­ti­re­cek.Ucuz ya­kıt sağ­la­mak ve ha­va­yo­lu şir­ket­le­riy­le re­ka­bet ede­bil­mek için bir sü­re­dir Shell ile gö­rü­şen Tür­ki­ye Oto­büs­çü­ler Fe­de­ras­yo­nu (TO­FED) an­laş­ma­yı im­za­la­ya­bil­mek için ge­nel ku­ru­la gi­de­rek tü­zü­ğü­nü de­ğiş­ti­re­cek. 25 Ka­sım Sa­lı gü­nü İs­tan­bul Bü­yük Oto­ga­rı Kon­gre Mer­ke­zin­de ya­pı­la­cak ge­nel ku­rul­da 405 de­le­ge oy kul­la­na­cak. 2005 yı­lın­da Met­ro Tu­rizm Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ga­lip Öz­türk tara­fın­dan ku­ru­lan TO­FED’in, ye­ni ge­nel baş­ka­nı da se­çi­le­cek. Bü­yük İs­tan­bul Oto­ga­rı kon­gre mer­ke­zin­de sa­at 12’de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan ola­ğa­nüs­tü ge­nel ku­rul­da Tü­zük de­ği­şik­li­ği­nin ya­nı sı­ra baş­kan se­çi­mi de ya­pı­la­cak. TO­FED’in Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mus­ta­fa Yıl­dı­rım, ola­ğa­nüs­tü kon­gre ka­ra­rıy­la bir­lik­te is­ti­fa et­miş ve ye­ni­den aday ol­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı. Da­ha ön­ce TO­FED baş­kan­lı­ğı­na aday ol­du­ğu­nu açık­la­yan Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si Rüş­tü Ter­zi kon­gre­de tek aday ola­rak gi­re­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT