BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Kö­mür ga­zı” u­mut ol­du

“Kö­mür ga­zı” u­mut ol­du

Yük­sek ener­ji fi­yat­la­rı, pet­rol ve do­ğal gaz kay­nak­la­rı sı­nır­lı olan Tür­ki­ye’yi fark­lı ara­yış­la­ra yö­nel­ti­yor.Yük­sek ener­ji fi­yat­la­rı, pet­rol ve do­ğal gaz kay­nak­la­rı sı­nır­lı olan Tür­ki­ye’yi fark­lı ara­yış­la­ra yö­nel­ti­yor. Kö­mür ga­zın­dan ener­ji üre­ti­mi, son dö­nem­de rüz­gar, jeo­ter­mal ve hid­ro­lik gi­bi ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­na ağır­lık ve­ren Tür­ki­ye’nin ener­ji­de ye­ni umu­du ol­du. Kö­mü­rün En­teg­re Gaz­laş­tır­ma Kom­bi­ne Çev­rim Tek­no­lo­ji­siy­le (IGCC) gaz­laş­tı­rıl­ma­sı so­nu­cun­da, elek­trik, sı­vı ya­kıt, kim­ya­sal mad­de­ler ve hid­ro­jen üre­til­me­si için bu­gü­ne ka­dar çe­şit­li fa­ali­yet­ler yü­rü­ten Tür­ki­ye Kö­mür İş­let­me­le­ri (TKİ) ça­lış­ma­la­rı­na hız ver­di. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da, ener­ji ta­şı­yan gaz­lar­la il­gi­li ola­rak her tür­lü araş­tır­ma­nın ya­pıl­dı­ğı, mer­ke­zi ABD’nin Chi­ca­go ken­tin­de bu­lu­nan Gaz Tek­no­lo­ji Ens­ti­tü­sü (GTI) ile söz­leş­me im­za­la­na­cak. Ay­rı­ca TKİ im­kan­la­rıy­la, bir kö­mür gaz­laş­tır­ma te­si­si ku­rul­ma­sı plan­la­nı­yor. Bu amaç­la TKİ bün­ye­sin­de­ki Garp Lin­yit­le­ri İş­let­me­sin­de pi­lot çap­lı bir gaz­laş­tır­ma üni­te­si­nin TKİ ta­ra­fın­dan ku­ru­lup fa­ali­ye­te ge­çi­ril­me­si için ça­lış­ma­lar hız­la iler­ler­ken, te­si­sin 2009 yı­lı­nın or­ta­la­rı­na doğ­ru bi­ti­ril­me­si he­def­le­ni­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103198
  % 0.69
 • 5.3231
  % -0.05
 • 6.0405
  % 0.05
 • 6.9293
  % -0.08
 • 227.303
  % 0.41
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT