BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bi­li­şim, zı­rıl­tı ve şı­rıl­tı

Bi­li­şim, zı­rıl­tı ve şı­rıl­tı

Bili­şim, bil­gi ve ile­ti­şim, ça­ğın can si­mit­le­ri. Şü­kür ki, Çan­ka­ya’ya ka­dar yük­sel­di. Bi­li­şim ‘08 et­kin­li­ği “Ya­kın­sa­ma” te­ma­sıy­la, An­ka­ra’da Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün hi­ma­ye­le­rin­de ya­pıl­dı. Bi­li­şi­min sa­de­ce tek­no­lo­ji­den, e-dev­let ve e-ti­ca­ret­ten iba­ret ol­ma­dı­ğı bir ke­re da­ha vur­gu­lan­dı.Bili­şim, bil­gi ve ile­ti­şim, ça­ğın can si­mit­le­ri. Şü­kür ki, Çan­ka­ya’ya ka­dar yük­sel­di. Bi­li­şim ‘08 et­kin­li­ği “Ya­kın­sa­ma” te­ma­sıy­la, An­ka­ra’da Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün hi­ma­ye­le­rin­de ya­pıl­dı. Bi­li­şi­min sa­de­ce tek­no­lo­ji­den, e-dev­let ve e-ti­ca­ret­ten iba­ret ol­ma­dı­ğı bir ke­re da­ha vur­gu­lan­dı. Pa­zar­la­ma bu­gün glo­bal bo­yut­la­ra ulaş­tı. Ar­tık ra­kip­ler si­ze, siz ra­ki­bi­ni­ze, bir te­le­fon ve­ya bir klav­ye­de­ki tuş­lar ka­dar ya­kın­sı­nız. Dün­ya­nın her ye­rin­de, her ye­riy­le iş ya­pa­bi­li­yor, işi­ni­zi her yer­den gö­re­bi­li­yor, yö­ne­te­bi­li­yor­su­nuz. Yıl­so­nu iti­ba­riy­le dün­ya nü­fu­su­nun % 61’i ya­ni 4 mil­yar ki­şi mo­bil te­le­fon sa­hi­bi olu­yor. Bu “alet”ler­le ak­la sı­ğan sığ­ma­yan her iş ya­pı­la­bi­li­yor, her yer in­ter­net­le do­na­nı­yor. Ne­fes alı­şı­mız da­hi iz­le­ne­bi­li­yor. Bi­li­şim dün­ya­sın­da her gün “vay be” de­dir­ten ye­ni uy­gu­la­ma­lar keş­fe­di­li­yor. iP­ho­ne de­ni­len “alet”in, “ya­kın­lık sen­sö­rü”nü Go­og­le da keş­fet­miş. Bu sen­sör te­le­fo­nun ku­la­ğa da­yan­dı­ğı­nı his­se­di­yor ve o an­da do­kun­ma­tik ku­man­da­la­rı ip­tal edi­yor. Yan mı, dik mi tu­tul­du­ğu­nu da al­gı­la­yıp, re­sim­le­ri, vi­de­ola­rı ona gö­re dön­dü­rüp gös­te­ri­yor. Go­og­le’ın bu sen­sö­rü ve ge­tir­di­ği im­kân­la­rı na­sıl ve ne mak­sat­la kul­la­na­ca­ğı, ya­za­ca­ğı bir­kaç kü­çük “kod”a bağ­lı. On­dan son­ra gel­sin pa­ra­lar. Pa­ra­ya pa­ra de­me­yen Go­og­le sa­ye­sin­de, mil­yar­lar­ca in­sa­nın zi­hin­le­ri­nin ne­re­ler­de ge­zin­di­ği­ni ve hat­ta “nez­le ola­bil­me ih­ti­mal­le­ri­ni” da­hi gö­re­bi­li­yor­su­nuz. (İl­gi­li ara­ma­la­rın yo­ğun­lu­ğu­na ba­ka­rak nez­le sal­gı­nı­nın ne­re­ler­de do­lan­dı­ğı­nı tah­min edi­yor­muş.) Kim­le­rin ne­le­ri “gu­gıl­la­dı­ğı­na” ba­ka­rak, eko­no­mi­den, eğ­len­ce­ye, pa­zar­la­ma­dan rek­lâ­ma ni­ce ko­nu­da pi­ya­sa­da ne­le­rin tut­tu­ğu­nu, ne­le­rin tut­ma­dı­ğı­nı bi­le­bi­li­yor­su­nuz. Bu bil­gi­den yo­la çı­ka­rak sa­tış ga­ran­ti­li ki­tap ya­yın­la­mak im­kâ­nı bi­le bu­la­bi­li­yor­su­nuz. Biz hâ­lâ za­rar­lı bir zı­rıl­tı gi­bi gör­sek de, bi­li­şim­den, in­ter­net­ten, mo­bil­den, bil­gi­den ka­çış yok. Bi­li­şi­mi ya­kın­dan ta­kip edip onu ya­rar­lı şı­rıl­tı­la­ra dö­nüş­tü­re­cek, bil­gi­ye aç, me­rak­lı, öğ­ren­mek­ten ke­yif alan ve­rim­li in­san­la­rı­mı­za bü­yük iş­ler dü­şü­yor. >> (Pazarola, pazartesi günleri yayınlanır.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT