BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CAN çöpten çıktı!

CAN çöpten çıktı!

An­ne­si ta­ra­fın­dan çö­pe a­tı­lıp ölüme terk edilen 1.5 ya­şın­da­ki be­be­ğe, devlet kucak açtı.Sü­ley­man El­çin- Meh­met Bek­taş AN­TAL­YA İHA Minik Can 6 aydır yuvanın maskotu oldu. Alan­ya’da an­ne­si ta­ra­fın­dan çöp ku­tu­su­na atıl­mak is­te­nir­ken kur­ta­rı­lan ve dev­let ko­ru­ma­sı­na alı­nan 1.5 ya­şın­da­ki Hü­se­yin be­be­ğe ai­le­siy­le bir­lik­tey­ken ya­nan 3 par­ma­ğı­na ya­pay de­ri nak­li ya­pıl­dı. 6 ay ön­ce mey­da­na ge­len olay­da Zey­nep Y., 1 ya­şın­da­ki be­be­ği Hü­se­yin Can’ı çöp ku­tu­su­na bı­ra­ka­rak kaç­mak is­te­di. Bu sı­ra­da çev­re­de­ki va­tan­daş­lar be­be­ğin çö­pe bı­ra­kıl­dı­ğı­nı gö­re­rek po­li­se ha­ber ver­di. Po­lis ekip­le­ri be­be­ği bu­lun­du­ğu çöp­ten çı­kar­ta­rak ço­cuk yu­va­sına gö­tür­dü. Ya­pı­lan in­ce­le­me­de be­be­ğin 3 par­ma­ğı­nın ya­nık ol­du­ğu da an­la­şıl­dı. Be­be­ğin par­mak­la­rı­na, kö­pek­ba­lı­ğı kı­kır­da­ğı ve inek ten­do­nun­dan ya­pı­lan ya­pay de­ri nak­le­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT