BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bi­yo­di­zel te­si­sini yıldırım kül et­ti!

Bi­yo­di­zel te­si­sini yıldırım kül et­ti!

Ha­tay’da bi­yo­di­zel te­si­si­ne dü­şen yıl­dı­rım or­ta­lı­ğı sa­vaş a­la­nı­na çe­vir­di. Çı­kan yan­gın­da 3 ki­şi fe­ci şe­kil­de ya­na­rak öl­dü> Os­man Ko­çak HA­TAY İHA ­KOR­KUNÇ MAN­ZA­RA İ­çe­ri­sin­de pet­rol ü­rü­nü ol­du­ğu be­lir­ti­len bir tan­ke­re dü­şen yıl­dı­rım, iş­te bu gö­rün­tü­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı­na yol aç­tı. İt­fa­i­ye e­kip­le­ri yan­gı­na mü­da­ha­le et­mek­te zor­lan­dı. Bi­yo­di­zel va­ril­le­ri­nin de bir bir pat­la­ma­sı, it­fa­i­ye­nin i­şi­ni zor­laş­tır­dı. So­ğut­ma ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan sa­bah sa­at­le­rin­de i­se te­sis­te kul­la­nı­la­bi­lir hiç­bir mal­ze­me­ni­n kal­ma­dı­ğı gö­rül­dü. An­tak­ya’da Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nde, İs­ma­il Pül­der’e ait bi­yodi­zel ve ma­de­ni yağ üre­ti­mi ya­pı­lan te­sis­te ön­ce­ki ge­ce pat­la­ma mey­da­na gel­di. Pat­la­may­la bir­lik­te çı­kan yan­gın­da iki kat­lı bi­na alev­ler için­de kal­dı. Te­sis­le bah­çe­sin­de bu­lu­nan kim­ya­sal mad­de­le­rin bu­lun­du­ğu va­ril­ler bir­bi­ri ar­dı­na pat­la­dı. 2 SA­AT­TE SÖN­DÜ­RÜL­DÜ Kı­sa sü­re­de böl­ge­ye ula­şan An­tak­ya Be­le­di­ye­si’ne ait it­fa­iye ekip­le­ri, yan­gı­na mü­da­ha­le et­ti. Bu sı­ra­da, te­sis bü­yük bir gü­rül­tüy­le çök­tü. Yan­gın, ekip­le­rin yak­la­şık 2 sa­at sü­ren ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu kon­trol al­tı­na alı­na­bil­di. So­ğut­ma ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­dı­ğı te­sis ve çev­re­sin­de ya­pı­lan in­ce­le­me­de, te­si­sin sa­hi­bi İs­ma­il Pül­der’in oğ­lu Ber­kay Pül­der (10) ile Gül­han To­hum­cu (36) ve Ah­met Kı­yı­lı’nın (36) ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği be­lir­len­di. Yan­gın sı­ra­sın­da te­sis­te bu­lu­nan Mer­sin B. (68), İs­ma­il P. (44) ile oğ­lu Ham­za (14), Ab­dül­ce­lil K. ve Fev­zi K. (37) de ya­ra­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT