BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 84 gün­dür yo­ğun ba­kım­da­ki ­gen­ce 2 ka­dın sa­hip çık­tı

84 gün­dür yo­ğun ba­kım­da­ki ­gen­ce 2 ka­dın sa­hip çık­tı

Ak­su il­çe­sin­de 84 gün ön­ce mey­da­na ge­len o­lay­da yo­lun kar­şı­sı­na geç­mek is­te­yen kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen gen­ce bir o­to­büs çarp­tı.> Sü­ley­man El­çin AN­TAL­YA İ­HA Ak­su il­çe­sin­de 84 gün ön­ce mey­da­na ge­len o­lay­da yo­lun kar­şı­sı­na geç­mek is­te­yen kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen gen­ce bir o­to­büs çarp­tı. Çarp­ma­nın et­ki­siy­le yo­la sav­ru­lan genç, o­to­bü­sün ar­ka­sın­dan ge­len baş­ka bir o­to­mo­bi­lin al­tın­da kal­dı. Ak­de­niz Ü­ni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rı­lan 20 yaş­la­rın­da­ki gen­ce, ken­di­si­ne çar­pan sü­rü­cü­nün e­şi ve bir ya­kı­nı an­ne­lik ya­pı­yor. Ko­nu­şa­maz hal­de ha­yat mü­ca­de­le­si ve­ren gen­ce, 2 ka­dın ‘U­mut’ is­mi­ni koy­du. Ka­fa­sın­dan dar­be a­la­rak t­rav­ma ge­çi­ren ve kal­ça­sı kı­rı­lan genç i­çin dok­tor­lar, “Ya­şa­ma şan­sı az” de­me­si­ne rağ­men, 2 ka­dı­nın öz­ve­ri­li dav­ra­nış­la­rıy­la genç, ha­ya­ta tu­tun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT