BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TIR’la­rı o­ya­la­mak­la ki­me hiz­met e­di­yor­su­nuz?

TIR’la­rı o­ya­la­mak­la ki­me hiz­met e­di­yor­su­nuz?

Ga­zi­an­tep­li sa­na­yi­ci ve tüc­car­lar, kriz söy­len­ti­le­ri­ne ve fe­la­ket tel­lal­la­rı­na inat ge­ce-gün­düz ça­lı­şıp üre­ti­yor, dün­ya­nın her ta­ra­fı­na ih­ra­cat ya­pı­yor, ül­ke­ye dö­viz ka­zan­dı­rı­yor...Ga­zi­an­tep­li sa­na­yi­ci ve tüc­car­lar, kriz söy­len­ti­le­ri­ne ve fe­la­ket tel­lal­la­rı­na inat ge­ce-gün­düz ça­lı­şıp üre­ti­yor, dün­ya­nın her ta­ra­fı­na ih­ra­cat ya­pı­yor, ül­ke­ye dö­viz ka­zan­dı­rı­yor... Ama, inan­mak­ta zor­lan­dı­ğı­mız bir prob­lem­le­ri de var ki, bir tür­lü aşa­mı­yor­lar. İh­ra­ca­tın ne ka­dar önem­li ol­du­ğu, ül­ke­ye dö­viz ge­tir­me­nin ne den­li ha­ya­ti öne­me ha­iz ol­du­ğu an­la­tı­lır; ih­ra­ca­tı­mı­zın art­ma­sı, ye­ni pa­zar­la­rın bu­lun­ma­sı için Cum­hur­baş­ka­nı, Baş­ba­kan ve Ba­kan­lar da se­fer­ber olur. Ya­ban­cı ser­ma­ye­nin glo­bal kriz se­be­biy­le bek­len­ti­ye geç­ti­ği, ca­ri açı­ğı­mı­zın te­pe­miz­de bir kı­lıç gi­bi sal­lan­dı­ğı da dü­şü­nü­lür­se, ih­ra­ca­tın öne­mi da­ha da iyi an­la­şı­lır... İş­te böy­le bir or­tam­da, akıl­la­ra zi­yan şey­ler olu­yor... Ga­zi­an­tep­li ha­lı­cı­lar di­di­nip ça­lı­şı­yor, mal­la­rı­nı ta­nı­tı­yor, alı­cı­la­rı da ayak­la­rı­na ge­ti­ri­yor. TIR’lar do­lu­su ha­lı­yı sa­tıp yük­lü­yor, pa­ra­la­rı­nı da pe­şin alı­yor, TIR’lar Ha­bur Güm­rük Ka­pı­sı­na yö­ne­li­yor... İş­te sı­kın­tı bu­ra­da baş­lı­yor... İş­te ha­lı tüc­ca­rı­nın an­lat­tı­ğı: “Irak’tan müş­te­ri gel­di, 10 TIR yü­kü do­la­yın­da ha­lı al­dı, hep­si­nin de pa­ra­sı­nı pe­şin ver­di. Irak’a git­ti, gün­ler­dir mal­la­rı­nın git­me­si­ni bek­li­yor. TIR’la­rı­mız 10 gün do­la­yın­da Ha­bur Sı­nır Ka­pı­sın­da bek­le­ti­li­yor. Ay­nı gün Ta­ci­kis­tan’a Uk­ray­na’ya ve da­ha uzak ül­ke­le­re gön­der­di­ği­miz TIR’la­rı­mız gi­dip dö­nü­yor, bir adım öte­miz­de­ki Ku­zey Irak’a gi­den­ler dö­ne­mi­yor. 2000-2500 do­lar olan nak­li­ye fi­yat­la­rı 5000 do­la­ra tır­ma­nı­yor, bu­na rağ­men ora­la­ra gi­de­cek TIR bul­mak­ta zor­luk çe­ki­yo­ruz. Bu şart­lar al­tın­da o müş­te­ri­le­ri na­sıl tu­ta­lım? Ül­ke­mi­ze dö­viz ka­zan­dır­ma­nın ne kö­tü­lü­ğü var? Ku­zey Irak’a ha­lı sat­ma­mı­zın ül­ke­mi­ze han­gi za­ra­rı var? Bu en­gel­le­me­le­ri ya­pan­la­rın ül­ke ger­çek­le­rin­den, ek­mek der­di­ne düş­müş, işi­ni kay­bet­me kor­ku­su ya­şa­yan in­san­la­rı­mız­dan ha­ber­le­ri yok mu? Ne­den ül­ke­mi­ze ve in­san­la­rı­mı­za bu kö­tü­lü­ğü ya­pı­yor­lar?..” Ha­lı­cı­lar da­ha da uza­tı­yor... Bu or­tam­da ih­ra­ca­tı, ül­ke­ye dö­viz ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı en­gel­le­yen­le­ri an­la­mak müm­kün mü? Güm­rük­ler’den So­rum­lu Ba­kan Sa­yın Kür­şad Tüz­men’den açık­la­ma bek­li­yor­lar. “Bil­gi­sa­yar­la­rı ek­sik­se ala­lım, ele­man­la­rı yet­mi­yor­sa tak­vi­ye ya­pa­lım; baş­ka bir se­bep var­sa Ba­kan Bey açık­la­sın. Bu ül­ke­ye da­ha faz­la za­rar ve­rim­le­sin” di­yen va­tan­daş hak­sız mı? Sa­yın Ba­kan, lüt­fen va­tan­da­şın yü­re­ği­ne su ser­pin... Tü­ke­ti­ci­ye bi­raz da­ha say­gı Ül­ke­miz­de ­tü­ke­ti­ci­ye o­lan say­gı yok de­ne­cek ka­dar az. Bu­nu de­net­le­ye­cek ve ta­kip e­de­cek, tü­ke­ti­ci­nin hak ve hu­ku­ku­nu ko­ru­ya­cak ye­ter­li de­ne­tim e­le­ma­nı yok. ­Dün­ya­nın her ye­rin­de Tü­ke­ti­ci­yi ko­ru­yan ya­sa­lar var­dır a­ma o ya­sa­la­rı tat­bik e­de­cek ye­ter­li de­ne­tim e­le­man­la­rı da var­dır. ­Biz­de ka­nun çı­kar, uy­gu­la­ma­da güç­lük çe­ke­riz. ­Çok şü­kür 4077 sa­yı­lı bir ya­sa­mız var. Yi­ne çok şü­kür ki, çok sa­yı­da tü­ke­ti­ci le­hi­ne ka­nun mad­de­si di­ğer ya­sa­lar­da yer a­lı­yor. An­cak bu­nu bi­len, a­raş­tı­ran az ol­du­ğu gi­bi, bi­lip de yar­dım et­me­yen var, ya­sa­yı uy­gu­la­mak i­çin ha­re­ket et­me­yen de var. ­Dev­let­te de­ne­tim sı­kın­tı­sı var. T­ra­fik ce­za­sı kes­me­yi ma­ha­ret sa­nan bir an­la­yış var. Ka­ba­hat­ler ka­nu­nu çık­mış. Ki­me na­sıl uy­gu­lan­mış, kim uy­gu­la­mış bi­le­ni­niz var mı? Ar­tık tü­ke­ti­ci­yi al­da­tan­lar i­le ka­yıt dı­şı ça­lı­şan­la­rın dev­let ya­ka­sı­na ya­pış­ma­lı. Bu­nun i­çin tü­ke­ti­ci­den ge­le­cek şikâ­yet­le­ri bek­le­me­den dev­let ge­re­ke­ni yap­ma­lı. ­Bu se­bep­le tü­ke­ti­ci­nin ve re­ka­be­tin ko­run­ma­sı ka­nu­nu i­le ka­yıt dı­şı ça­lı­şan­la­rın ver­gi ka­çır­ma­sı­nın ön­len­me­si hu­su­sun­da ya­sal dü­zen­le­me­ler şart­tır. Ay­rı­ca top­tan­cı hal ve halk pa­zar­la­rı­nın da bir an ev­vel el­den geç­me­si la­zım­dır. Ö­zel­lik­le halk pa­zar­la­rı­na çe­ki dü­zen ve­ril­mek zo­run­da­dır. ­Top­tan­cı hal­le­ri­ne ba­kı­yo­ruz. Fi­ya­tın yük­sel­me­si ve­ya düş­me­si­ne se­bep ol­mak i­çin s­tok­çu­luk ya­pı­lı­yor ya da tek el­de top­lan­ma­sı sağ­la­nı­yor, yok e­di­li­yor. O­lan hep tü­ke­ti­ci­ye o­lu­yor. Ü­re­ti­ci i­le tü­ke­ti­ci a­ra­sın­da de­ği­şik ko­mis­yon ve a­ra­cı­la­rın ar­tık kalk­ma­sı la­zım­dır. Bi­lin­me­si ge­re­ken en ö­nem­li iş i­se, dev­let sa­de­ce ce­za ver­mez, i­şi de ko­lay­laş­tı­rır. ­Bir ku­ru­ma gi­di­yor­su­nuz. Sı­ra­ya ge­çin. Ge­çi­yor­su­nuz.. Ni­ye ne­den geç­ti­ği­niz bel­li de­ğil. Sı­ra si­ze ge­li­yor, ol­ma­dı, git ön­ce şu i­şi yap gel! Böy­le saç­ma­lık o­lur mu? ­Dev­let da­i­re­le­ri­ne, han­gi iş i­çin na­sıl dav­ra­nı­la­cak, han­gi sı­ra­ya na­sıl gi­ri­le­cek, son­ra­sın­da ne gi­bi iş­lem­ler ya­pı­la­cak bir a­çık­la­ma şek­lin­de pa­no ya­pı­lıp hal­ka du­yu­rul­ma­sı la­zım. ­Bil­me­yen va­tan­daş sa­at­ler­ce e­zi­yet çe­ki­yor. ­Dev­let da­i­re­si tü­ke­ti­ci­ye e­zi­yet da­i­re­si ol­mak­tan kur­ta­rıl­ma­lı. Dev­let ver­gi­si­ni a­lı­yor­sa, hiz­me­ti­ni a­dil, e­şit, gü­ler yüz­lü yap­ma­yı bil­me­li. Bu­nun da de­ne­ti­mi art­ma­lı. En te­mel tü­ke­ti­ci hak­kı o­lan dev­let­ten hiz­met al­ma bu ka­dar zor ol­ma­ma­lı. ­Mil­let­ten ver­gi a­lıp, hiz­me­ti su­nar­ken can yak­mak doğ­ru bir iş de­ğil­dir. ­Ver­gi­ni a­la­cak­sın a­ma hiz­me­ti de ku­sur­suz ha­le ge­ti­re­cek­sin, şi­ka­ye­ti ön­le­ye­cek­sin. Mus­ta­fa Gök­taş
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT