BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pa­ris’ten Küçükçekmece’ye zi­ya­ret

Pa­ris’ten Küçükçekmece’ye zi­ya­ret

Pa­ris ve Böl­ge­si Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği ü­ye­le­rin­den o­lu­şan 19 ki­şi­lik he­yet, Kü­çük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret e­de­rek ça­lış­ma­la­rı in­ce­le­diPa­ris ve Böl­ge­si Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği üye­le­rin­den olu­şan 19 ki­şi­lik he­yet, Kü­çük­çek­me­ce Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aziz Ye­ni­ay’ı zi­ya­ret et­ti. Kü­çük­çek­me­ce Ye­ni Ni­kah Sa­ra­yın­da ger­çek­leş­ti­ri­len zi­ya­ret­te Baş­kan Ye­ni­ay, be­le­di­ye baş­kan­la­rı, mec­lis üye­le­ri ve iş adam­la­rın­dan olu­şan he­ye­te, il­çe­ye ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­dan, bir son­ra­ki dö­nem­de yap­ma­yı plan­la­dı­ğı pro­je­ler­den bah­set­ti. Su­nu­mun­da ül­ke ta­nı­tı­mı­nı ön plan­da tu­tan Ye­ni­ay, Ya­rım­bur­gaz Ma­ğa­ra­la­rı, il­çe­de­ki ta­ri­hi ya­pı­lar, kül­tü­rel, sos­yal ça­lış­ma­lar ile kent­sel dö­nü­şüm pro­je­si hak­kın­da bil­gi ver­di. Pa­ris ve Böl­ge­si Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği Bü­ro­su Baş­ka­nı Per­nes Cla­ude ise ya­pı­lan pro­je­ler­le ya­şa­nan olum­suz­luk­la­rın üs­te­sin­den gel­miş bir be­le­di­ye ile kar­şı kar­şı­ya ol­mak­tan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT