BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Be­le­di­ye Sa­rı­yer­li­le­re İn­gi­liz­ce öğ­re­ti­yor

Be­le­di­ye Sa­rı­yer­li­le­re İn­gi­liz­ce öğ­re­ti­yor

Sa­rı­yer Be­le­di­ye­si, Sa­rı­yer­li­ler­den ge­len ta­lep üze­ri­ne baş­lat­tı­ğı kurs­lar­la 4 yıl­da 2 bin 500 ki­şi­nin iyi de­re­ce­de İn­gi­liz­ce öğ­ren­me­si­ni sağ­la­dı.



Sa­rı­yer Be­le­di­ye­si, Sa­rı­yer­li­ler­den ge­len ta­lep üze­ri­ne baş­lat­tı­ğı kurs­lar­la 4 yıl­da 2 bin 500 ki­şi­nin iyi de­re­ce­de İn­gi­liz­ce öğ­ren­me­si­ni sağ­la­dı. Sa­rı­yer Be­le­di­ye­si Eği­tim Kül­tür Mü­dür­lü­ğü ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len kurs­lar­da il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­nin ya­nı sı­ra eriş­kin­ler de ya­ban­cı dil eği­ti­mi için ça­ba har­cı­yor. 18 ki­şi­lik sı­nıf­lar­da ya­ban­cı dil bil­gi­si se­vi­ye­le­ri­ne gö­re 6 ay­lık dö­nem­ler ha­lin­de eği­tim alan kur­si­yer­ler üc­ret ola­rak ay­da 60 YTL ödü­yor. Haf­ta içi sa­lı-cu­ma, haf­ta so­nu ise cu­mar­te­si-pa­zar gün­le­rin­de ve­ri­len ders­le­re ba­zı kur­si­yer­ler an­ne-ba­ba-ço­cuk üç­lü­sü şek­lin­de ka­tı­la­rak ai­le­ce ya­ban­cı dil öğ­ren­me­ye ça­lı­şı­yor. Kurs bi­ti­min­de öğ­ren­ci­le­re ya­ban­cı dil bil­gi­si se­vi­ye­le­ri­ni gös­te­ren Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­rin­de de ge­çer­li olan Long­man Ser­ti­fi­ka­sı ve­ri­lir­ken, kur­si­yer­ler ay­rı­ca MEB onay­lı ka­tı­lım bel­ge­si sa­hi­bi de olu­yor­lar.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93492
  % 0.22
 • 5.4283
  % -0.83
 • 6.1416
  % -0.82
 • 6.9561
  % -2.11
 • 212.154
  % -0.31
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT