BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Söz hak­kı genç­ler­de

Söz hak­kı genç­ler­de

Bağ­cı­lar Be­le­di­ye­si Genç­lik Mec­li­si Bağ­cı­lar Halk Sa­ra­yın­da “Ye­rel Yö­ne­tim­ler Genç­lik Şu­ra­sı” dü­zen­le­di.Bağ­cı­lar Be­le­di­ye­si Genç­lik Mec­li­si Bağ­cı­lar Halk Sa­ra­yın­da “Ye­rel Yö­ne­tim­ler Genç­lik Şu­ra­sı” dü­zen­le­di. İl­çe sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de ya­şa­yan genç­le­rin ta­lep­le­ri­ni ifa­de et­me­le­ri­ni sağ­la­mak mak­sa­dıy­la ku­ru­lan Genç­lik Mec­li­si’nin dü­zen­le­di­ği şû­ra­da; ‘ai­le­de, okul­da, top­lum­da şid­det prob­le­mi, genç­le­rin ve ço­cuk­la­rın dün­ya­sın­da in­ter­net, ku­şak­lar ara­sı ça­tış­ma, kül­tü­rü­mü­zü teh­dit eden un­sur­lar, eği­tim ve ve­rim­li ders ça­lış­ma tek­nik­le­ri’ tar­tı­şıl­dı. İl­çe Kay­ma­ka­mı Vey­sel Yur­da­kul, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Lok­man Ça­ğı­rı­cı, İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Ka­dir Kuş ve bin öğ­ren­ci­nin ka­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­ti­ri­len 7. Genç­lik Şu­ra­sın­da su­num­lar, Ala­at­tin-Ni­lü­fer Ka­da­yıf­çı­oğ­lu Kız Mes­lek Li­se­si, Bağ­cı­lar Li­se­si, Or­han Ga­zi Li­se­si, İb­ni Si­na Li­se­si, Bağ­cı­lar Ti­ca­ret Mes­lek Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98601
  % 1.84
 • 5.3447
  % -0.39
 • 6.0797
  % -0.44
 • 6.9088
  % -0.33
 • 220.756
  % -0.4
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT