BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GOP’ta kur­ban­lık yer­le­ri be­lir­len­di

GOP’ta kur­ban­lık yer­le­ri be­lir­len­di

Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye­si 8 Ara­lık­ta baş­la­ya­cak Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si kur­ban­lık sa­tış yer­le­ri­ni no­ter hu­zu­run­da be­lir­le­di.Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye­si 8 Ara­lık­ta baş­la­ya­cak Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si kur­ban­lık sa­tış yer­le­ri­ni no­ter hu­zu­run­da be­lir­le­di. Kur­ban­lık sa­tış yer­le­ri 4 nok­ta­da be­lir­le­nen yer­ler­de 2 bin ile 4 bin YTL’den ki­ra­lan­dı. Da­ha ön­ce­ki yıl­lar­da sa­tış yer­le­rin­de ‘tor­pil ya­pıl­dı­ğı’ yo­lun­da­ki hak­sız id­di­ala­rın önü­ne geç­mek için be­le­di­ye geç­ti­ği­miz yıl­dan iti­ba­ren no­ter uy­gu­la­ma­sı ka­ra­rı al­mış­tı.
Kapat
KAPAT