BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­dı­nın prob­lem­le­ri Mı­sır’da tar­tı­şı­la­cak

Ka­dı­nın prob­lem­le­ri Mı­sır’da tar­tı­şı­la­cak

İs­lam Kon­fe­ran­sı Teş­ki­la­tı (İKT) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­ne­cek İs­lâm ül­ke­le­ri­nin ge­liş­me­sin­de ka­dı­nın ro­lü ko­nu­lu top­lan­tı­ya ka­tıl­mak üze­re Mı­sır’ın baş­ken­ti Ka­hi­re’ye ge­len Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu, top­lan­tı­da ka­dın­la­rın prob­lem­le­ri­nin tar­tı­şı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.İs­lam Kon­fe­ran­sı Teş­ki­la­tı (İKT) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­ne­cek İs­lâm ül­ke­le­ri­nin ge­liş­me­sin­de ka­dı­nın ro­lü ko­nu­lu top­lan­tı­ya ka­tıl­mak üze­re Mı­sır’ın baş­ken­ti Ka­hi­re’ye ge­len Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu, top­lan­tı­da ka­dın­la­rın prob­lem­le­ri­nin tar­tı­şı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. İKT’nin ka­dın prob­lem­le­riy­le il­gi­li ikin­ci top­lan­tı­sı­nı ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­ni be­lir­ten Ba­kan Çu­buk­çu, “Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan gi­ri­şim­ler­de, 4 ana baş­lık­ta tar­tış­mak üze­re ilk kon­fe­ran­sı Tür­ki­ye’de dü­zen­le­dik. O gün­den bu­gü­ne ne­ler de­ğiş­ti, Tür­ki­ye ve İs­lam ül­ke­le­rin­de ne­ler ol­du gi­bi ko­nu­la­rı de­ğer­len­di­re­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT