BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > DSP’nin 23. ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü kut­lan­dı

DSP’nin 23. ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü kut­lan­dı

De­mok­ra­tik Sol Par­ti (DSP), ku­ru­lu­şu­nun 23. yıl­dö­nü­mü­nü An­ka­ra’da­ki Bü­yük Ana­do­lu Ote­li’nde dü­zen­le­nen tö­ren­le kut­lan­dı.Kut­la­ma­lar sı­ra­sın­da Ge­nel Baş­kan Se­zer’e par­ti­li­ler bü­yük il­gi gös­ter­di. De­mok­ra­tik Sol Par­ti (DSP), ku­ru­lu­şu­nun 23. yıl­dö­nü­mü­nü An­ka­ra’da­ki Bü­yük Ana­do­lu Ote­li’nde dü­zen­le­nen tö­ren­le kut­lan­dı. Tö­ren­de ko­nu­şan DSP Ge­nel Baş­ka­nı Ze­ki Se­zer, ik­ti­da­ra gel­me­le­ri du­ru­mun­da se­çim ba­ra­jı­nı dü­şü­re­cek­le­ri­ni, si­ya­si par­ti­ler ve se­çim ka­nu­nu ye­ni­den dü­zen­le­ye­cek­le­ri­ni, mil­let­ve­ki­li do­ku­nul­maz­lı­ğı­nı kal­dı­ra­cak­la­rı­nı kay­det­ti. Se­zer ay­rı­ca, se­na­to­nun dev­re­ye gir­me­si­nin ya­sa­ma­nın da­ha sağ­lık­lı so­nuç­lar üret­me­si­ni sağ­la­ya­bi­le­ce­ği­ni, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin üze­rin­de­ki yük ve tar­tış­ma­yı da azal­ta­ca­ğı­nı sa­vun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT