BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İkinci olursak BIRAKIRIM

İkinci olursak BIRAKIRIM

Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Ye­rel se­çim­ler­de AK Par­ti’nin ikin­ci çık­ma­sı du­ru­mun­da, ge­nel baş­kan­lı­ğı bı­ra­kı­rım. Mil­le­ti­min ka­ra­rı­nın ba­şı­mın üs­tün­de ye­ri var” de­diHİN­DİS­TAN’DA TA­Rİ­HE YOL­CU­LUK Baş­ba­kan Er­do­ğan ile eşi Emi­ne Ha­nım, Hin­dis­tan zi­ya­re­ti­nin 3’ün­cü gü­nün­de Ag­ra şeh­ri­ne ge­çe­rek, dün­ya­nın en çok tu­rist çe­ken eser­le­rin­den Tac Ma­hal’i zi­ya­ret et­ti. Er­do­ğan çif­ti, ta­ma­mı mer­mer­den in­şa edi­len ve dün­ya­nın 7 ha­ri­ka­sın­dan bi­ri olan Tac Ma­hal önün­de­ki bir bank­ta fo­toğ­raf çek­tir­me­yi de ih­mal et­me­di. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, ye­rel se­çim­ler­de AK Par­ti’nin ikin­ci ol­ma­sı du­ru­mun­da ge­nel baş­kan­lı­ğı bı­ra­ka­ca­ğı­nı söy­le­di. Hin­dis­tan ge­zi­si kap­sa­mın­da Ye­ni Del­hi’ye gi­den Baş­ba­kan Er­do­ğan, iş adam­la­rı ile ak­şam sa­at­le­rin­de bir ara­ya gel­di. İş adam­la­rı­nın sı­kın­tı­la­rı­nı din­le­yen Er­do­ğan, iş dün­ya­sı­nın tem­sil­ci­le­ri­nin bü­rok­ra­tik oli­gar­şi ko­nu­sun­da­ki şi­ka­yet­le­ri­ni des­tek­le­di. Ken­di­si­nin de bir baş­ba­kan ola­rak hâ­lâ bü­rok­ra­siy­le uğ­raş­tı­ğın­dan dert ya­nan Er­do­ğan, özel sek­tör-hü­kü­met da­ya­nış­ma­sıy­la bü­rok­ra­si­yi aşa­cak­la­rı­na inan­dık­la­rı­nı di­le ge­tir­di. Si­ya­sî ka­ri­ye­ri için de id­di­alı ko­nu­şan Er­do­ğan, “Ba­kın ben mü­ca­de­le­den yıl­ma­dım, yıl­ma­ya­ca­ğım. Oy en­di­şem yok. Mil­le­tim be­ni ik­ti­dar­dan alır­sa ba­şı­mı­zın üs­tün­de ye­ri var. Hiç­bir şe­yi ik­ti­dar en­di­şe­siy­le yap­mı­yo­rum ve açık söy­le­ye­yim, se­çim­ler­de par­tim ikin­ci olur­sa ge­nel baş­kan­lı­ğı bı­ra­kı­rım” de­di. Er­do­ğan, 22 Tem­muz 2007 se­çim­le­rin­den ön­ce de ay­nı şe­kil­de açık­la­ma yap­mış­tı. BÜ­ROK­RA­Sİ ÇOK AĞIR Top­lan­tı­da iş adam­la­rı en faz­la bü­rok­ra­si ve ban­ka­lar­dan alı­nan kre­di­le­rin er­ken çağ­rıl­ma­sı ile il­gi­li ser­ze­niş­ler­de bu­lun­du. Kre­di­ler ko­nu­sun­da ken­di­si­nin de ban­ka­la­ra uya­rı­lar­da bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Er­do­ğan, geç­ti­ği­miz gün­ler­de Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği (TBB) Baş­ka­nı ve İş Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Er­sin Özin­ce ile bir ara­ya gel­di­ği­ni ve bu ko­nu­da­ki sı­kın­tı­la­rı ken­di­si­ne ak­tar­dı­ğı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye’ye dön­dü­ğün­de Türk Sa­na­yi­ci­le­ri ve İşa­dam­la­rı De­ne­ği’yle de (TÜ­Sİ­AD) gö­rü­şe­ce­ği­ni bil­di­ren Baş­ba­kan, “As­lın­da bun­la­ra TÜ­Sİ­AD’ın da des­tek ver­me­si ge­rek ama on­la­rın için­de ban­ka­cı­lar var. Des­tek­le­ye­mez­ler. Ama ne olur­sa ol­sun ben ge­ri adım at­ma­ya­ca­ğım” de­di. RANT PE­ŞİN­DE­LER Baş­ba­kan Er­do­ğan, Özin­ce ile olan di­ya­lo­ğuy­la il­gi­li ola­rak da şun­la­rı söy­le­di: “TBB’yi top­lan­tı­ya ça­ğır­dım. Mer­kez Ban­ka­sı’nın alı­nan dö­viz kre­di­le­ri kar­şı­lı­ğın­da yüz­de 11 te­mi­nat al­dı­ğı­nı ve o te­mi­na­tı ge­ri is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Pe­ki bun­la­rı hal­ka ve­re­cek mi­si­niz, di­ye sor­dum. ‘Ha­yır’ de­di­ler. İn­saf, el in­saf. Ban­ka­lar bir se­ne­de 11 mil­yar do­lar ka­zan­dı. Bu­na rağ­men ta­şın al­tı­na el­le­ri­ni sok­mu­yor­lar. Bun­lar ila­ve ran­tın pe­şin­de. Ban­ka­lar an­la­yış­sız, ür­kek ve kor­kak. Ge­re­kir­se biz bir ka­mu ban­ka­sı ola­rak Zi­ra­at  Ban­ka­sı’nı dev­re­ye so­ka­ca­ğız.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95464
  % 1.47
 • 4.7578
  % -0.74
 • 5.5643
  % -0.86
 • 6.2385
  % -0.81
 • 188.034
  % -0.99
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT