BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Irak’ın Gü­ven­li­ği” Su­ri­ye’de gö­rü­şü­lü­yor

“Irak’ın Gü­ven­li­ği” Su­ri­ye’de gö­rü­şü­lü­yor

Irak’a kom­şu ül­ke­le­re bağ­lı Gü­ven­lik Ko­or­di­nas­yo­nu ve İş­bir­li­ği Ko­mi­te­si 3’ün­cü de­fa Su­ri­ye’nin baş­ken­ti Şam’da top­lan­dı.> ŞAM İHA Irak’a kom­şu ül­ke­le­re bağ­lı Gü­ven­lik Ko­or­di­nas­yo­nu ve İş­bir­li­ği Ko­mi­te­si 3’ün­cü de­fa Su­ri­ye’nin baş­ken­ti Şam’da top­lan­dı. Top­lan­tı­ya; Tür­ki­ye, ABD, İn­gil­te­re, Fran­sa, Su­ri­ye, Irak, Mı­sır, Ür­dün, Rus­ya, Çin, Ja­pon­ya, BM, İs­lam Kon­fe­ran­sı Teş­ki­la­tı (İKT) ve Arap Bir­li­ğin­den tem­sil­ci­ler ka­tı­lı­yor. Su­ri­ye İçi­şi­le­ri Ba­ka­nı Bes­sam Ab­dül­me­cid, iki gün sü­re­cek top­lan­tı­nın açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, top­lan­tı­nın Irak hal­kı­nın gü­ven­li­ği ve is­tik­ra­rı­nın gü­ven­ce al­tı­na alın­ma­sı­na yar­dım­cı ol­mak ga­ye­siy­le dü­zen­len­di­ği­ni söy­le­di. Ab­dül­me­cid, “Irak sı­nır­la­rı­nın ko­run­ma­sı için ko­or­di­nas­yo­nun ar­tı­rıl­ma­sı he­pi­mi­zin so­rum­lu­lu­ğun­da” de­di. Ab­dül­me­cid, Su­ri­ye’nin Irak sı­nı­rı­nı kon­trol et­mek için ge­rek­li ted­bir­le­ri her za­man al­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT