BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hak­ka­ri’nin cad­de­le­ri DTP’li­ler i­çin te­miz­len­di

Hak­ka­ri’nin cad­de­le­ri DTP’li­ler i­çin te­miz­len­di

DTP’li­le­rin se­çim star­tı­nı ver­di­ği Hak­ka­ri’de, cad­de ve so­kak­lar be­le­di­ye ta­ra­fın­dan te­miz­len­di.> Nec­mi Er­tuş HAK­KA­Rİ İHA ­Hum­ma­lı bir ça­lış­ma so­nu­cu cad­de ve so­kak­lar DTP’li­ler i­çin pı­rıl pı­rıl ya­pıl­dı. DTP’li­le­rin se­çim star­tı­nı ver­di­ği Hak­ka­ri’de, cad­de ve so­kak­lar be­le­di­ye ta­ra­fın­dan te­miz­len­di. Baş­ba­kan Re­cep Ta­yip Er­do­ğan’ın zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da cad­de ve so­kak­la­rı çöp­ler­den ge­çil­me­yen Hak­ka­ri’de, dün sa­bah sa­at­le­rin­de, DTP’li­le­rin ya­pa­ca­ğı zi­ya­ret se­be­biy­le hum­ma­lı bir ça­lış­ma ger­çek­leş­ti­ril­di. Be­le­di­ye ekip­le­ri, DTP’li ve­kil­le­rin ge­çiş ya­pa­ca­ğı gü­zer­gâh­lar­da te­miz­lik se­fer­ber­li­ği baş­lat­tı. De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (DTP) Eş Baş­ka­nı Emi­ne Ay­na ve mil­let­ve­kil­le­ri ye­rel se­çim kam­pan­ya­sı çer­çe­ve­sin­de Cum­hu­ri­yet Cad­de­si’nde mi­ting dü­zen­le­di. Mi­tin­gin bit­me­siy­le bir­lik­te bö­lü­cü slo­gan­lar ata­rak yü­rü­yü­şe ge­çen bir grup, Cum­hu­ri­yet Cad­de­si üze­rin­de bu­lu­nan bir ders­ha­ne­nin cam­la­rı­nı kır­dı ve po­lis loj­man­la­rı bi­na­sı­nı taş­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT