BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­ner­ji dip­lo­ma­si­si

E­ner­ji dip­lo­ma­si­si

Tür­ki­ye-Türk­me­nis­tan-Azer­bay­can li­der­le­ri ara­sın­da 29 Ka­sım’­da ya­pı­la­cak üç­lü zir­ve­­de; ener­ji iş bir­li­ği­nin daha da artırılmasının yolları ko­nu­şu­la­cak> Buket GÜVEN-ANKARA Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Türk­me­nis­tan Dev­let Baş­ka­nı Gur­ban­gu­li Ber­di­mu­ha­me­dov ve Azer­bay­can Dev­let Baş­ka­nı İl­ham Ali­yev ile üç­lü zir­ve­de bu­lu­şu­yor. Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün gö­re­ve ge­lir gel­mez baş­lat­tı­ğı Türk dün­ya­sı açı­lı­mı mey­ve­le­ri­ni ve­ri­yor. İlk res­mi zi­ya­ret­le­rin­de Azer­bay­can, Türk­me­nis­tan, Ka­za­kis­tan’a ön­ce­lik ve­ren hat­ta bu ül­ke­le­re bir­den faz­la zi­ya­ret­ler­de bu­lu­nan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, şim­di ener­ji dip­lo­ma­si­si­ne ha­zır­la­nı­yor. AB İÇİN DE ÖNEM TA­ŞI­YOR Tür­ki­ye-Türk­me­nis­tan -Azer­bay­can li­der­le­ri 29 Ka­sım’da Türk­me­nis­tan’ın Türk­men­ba­şı şeh­rin­de bir ara­ya ge­le­cek. Ha­zar de­ni­zi kı­yı­sın­da ya­pı­la­cak üç­lü zir­ve­de, ağır­lık­lı ola­rak ener­ji ko­nu­su ele alı­na­cak. Türk­men­ba­şı şeh­rin­de Türk dün­ya­sı­nın üç önem­li ül­ke­si ara­sın­da ener­ji iş bir­li­ği­nin na­sıl da­ha da art­tı­rı­la­ca­ğı ko­nu­şu­la­cak. Zir­ve sı­ra­sın­da üç ül­ke ara­sın­da­ki iliş­ki­ler bü­tün bo­yut­la­rıy­la göz­den ge­çi­ri­le­cek. Tür­ki­ye ile Tür­ki Cum­hu­ri­yet­ler ara­sın­da sü­ren Ba­kü-Tif­lis-Cey­han ve Ba­kü-Tif­lis-Er­zu­rum pro­je­le­ri­nin ya­nı sı­ra ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si için ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü di­ğer önem­li bir pro­je olan Na­buc­co da de­ğer­len­di­ri­le­cek. Or­ta As­ya ga­zı­nı Av­ru­pa’ya ta­şı­ya­cak olan bu hat, ener­ji ar­zı gü­ven­li­ği açı­sın­dan AB için de bü­yük önem ta­şı­yor. AB ül­ke­le­ri­nin kuv­vet­li bir şe­kil­de des­tek­le­di­ği pro­je­ye ken­di­si­nin dev­re dı­şı bı­ra­kıl­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le Rus­ya çe­kin­ce­li du­ru­yor. Na­buc­co’nun ger­çek­leş­me­si için Türk­me­nis­tan ve Aze­ri ga­zı önem­li rol oy­nu­yor. İKİ ÜL­KE DE RE­ZERV ZEN­Gİ­Nİ Azer­bay­can, yıl­lık 8 mil­yar va­ril pet­rol re­zer­vi ile dün­ya­nın önem­li pet­rol üre­ti­ci­le­ri ara­sın­da yer alı­yor. Ay­rı­ca Azer­bay­can’da 450 mil­yar met­re­küp do­ğal gaz re­zer­vi­nin ol­du­ğu da tah­min edi­li­yor. Bu­gü­ne ka­dar 28 do­ğal gaz ya­ta­ğı­nı iş­let­me­ye açan Azer­bay­can’ın do­ğal gaz üre­ti­mi­nin yıl­lık 114 mil­yon met­re­küp ola­rak ger­çek­leş­ti­ği be­lir­ti­li­yor. Türk­me­nis­tan’ın do­ğal gaz re­zer­vi­nin 24.6 tril­yon met­re­küp­ten faz­la ol­du­ğu ve pet­rol re­zerv­le­ri­nin de 1.1 mil­yar ton (1.7 mil­yar va­ril) ol­du­ğu tah­min edi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT