BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Bun­des­li­ga ta­kım­la­rın­dan Stutt­gart’ın ça­lış­tı­rı­cı­sı Ar­min Veh’in işi­ne son ve­ri­lir­ken, ye­ri­ne yar­dım­cı an­tre­nör­ler­den Mar­kus Bab­bel ge­ti­ril­di. Stutt­gart Baş­ka­nı Er­win Sta­udt yap­tı­ğı açık­la­ma­da, üst üs­te kay­be­di­len 5 ma­çın ar­dın­dan Tek­nik Di­rek­tör Veh’in gö­re­vi­ne son ver­dik­le­ri­ni gö­re­vi Bab­bel’e ver­dik­le­ri­ni söy­le­di.Stutt­gart Babbel’in! Bun­des­li­ga ta­kım­la­rın­dan Stutt­gart’ın ça­lış­tı­rı­cı­sı Ar­min Veh’in işi­ne son ve­ri­lir­ken, ye­ri­ne yar­dım­cı an­tre­nör­ler­den Mar­kus Bab­bel ge­ti­ril­di. Stutt­gart Baş­ka­nı Er­win Sta­udt yap­tı­ğı açık­la­ma­da, üst üs­te kay­be­di­len 5 ma­çın ar­dın­dan Tek­nik Di­rek­tör Veh’in gö­re­vi­ne son ver­dik­le­ri­ni gö­re­vi Bab­bel’e ver­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ha­lil en iyi for­vet Bo­rus­si­a Mönc­heng­lad­bach’a 2 gol atan mil­li fut­bol­cu Ha­lil Al­tın­top, gü­nün en iyi 11’i ara­sın­da gös­te­ril­di. ‘’Welt am Sonn­tag’’ ga­ze­te­si, Ha­lil’i, Hof­fen­he­im’de oy­na­yan Ve­dad İbi­se­vic ve Wolf­sburg’ta for­ma gi­yen Gra­fi­te ile bir­lik­te gü­nün en iyi for­vet­le­ri ara­sın­da gös­ter­di. Meh­met ken­di­ne gel­di Meh­met Okur’un for­ma­sı­nı giy­di­ği Utah Jazz, dep­las­man­da Memp­his Grizz­li­es’i 103-94 ye­ner­ken, mil­li bas­ket­bol­cu 23 sa­yıy­la ta­kı­mı­nın en sko­rer oyun­cu­su ol­du. Hi­da­yet Tür­koğ­lu’nun so­ğuk al­gın­lı­ğı se­be­biy­le yer al­ma­dı­ğı kar­şı­laş­ma­da ise Or­lan­do Ma­gic Ho­us­ton Roc­kets’a 100-95 ye­nil­di. NBA’de top­lu so­nuç­lar: Char­lot­te-Mil­wa­uke­e: 74-79, Mia­mi-In­di­ana: 109-100, New Jer­sey-Clip­pers: 112-95, Knicks-Was­hing­ton: 122-117, New Or­le­ans-Ok­la­ho­ma: 109-97, Phoe­nix-Port­land: 102-92. Ba­yan­lar fır­tı­na gi­bi Ba­yan­lar Dün­ya Boks Şam­pi­yo­na­sı’nın 2. gü­nün­de, Türk spor­cu­lar yap­tık­la­rı dört mü­sa­ba­ka­dan üçü­nü ka­zan­dı. 46 ki­lo­da Ser­pil Yas­sı­ka­ya Çin­li ra­ki­bi­ne ye­ni­lir­ken, 51 ki­lo­da Na­gi­han Gül Ka­za­kis­tan­lı, 70 ki­lo­da Nur­can Çark­cı Mı­sır­lı, 86 ki­lo­da Şem­si Ya­ra­lı, Uk­ray­na­lı ra­kip­le­ri­ni ye­ne­rek bir üst tu­ra çık­tı­lar. Nes­li­han ve­da et­ti Te­ne­ri­fe for­ma­sı gi­yen Nes­li­han De­mir, İs­pan­ya’ya ve­da et­ti. Haf­ta için­de Va­kıf­bank Gü­neş Si­gor­ta ile pren­sip an­laş­ma­sı­na va­ran Nes­li­han, Te­ne­ri­fe ta­raf­tar­la­rı­na mağ­lu­bi­yet­le ve­da eder­ken, ba­zı ta­raf­tar­la­rın göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı­ğı gö­rül­dü. Nes­li­han, Türk spor­cu Yağ­mur Koç­yi­ğit’in ta­kı­mı Jam­per Agu­ere’ye 3-2 ye­nil­mek­ten kur­tu­la­ma­dı. Ha­ke­mi tek­me­le­di­ler Van’da oy­na­nan 1. Ama­tör Kü­me fut­bol mü­sa­ba­ka­sı son­ra­sı olay­lar çık­tı. Be­ra­ber­li­ğe si­nir­le­nen Yols­por­lu fut­bol­cu­lar ha­kem­le­re sal­dır­dı­lar. Fut­bol­cu­lar­dan bi­ri­nin ha­ke­me tek­me at­ma­sı üze­ri­ne sa­ha bir an­da sa­vaş ala­nı­na dön­dü. Ha­kem­le­ri so­yun­ma oda­la­rı­na ka­dar tek­me­ler­le ko­va­la­yan fut­bol­cu­lar, tek­nik di­rek­tör ve sa­ha gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan ya­tış­tırıl­dı. Bir maç iki is­ti­fa Bank As­ya Bi­rin­ci Lig’de Ma­lat­yas­por, dep­las­man­da Sa­kar­yas­por’u 2-0 ye­ner­ken, maç so­nun­da hem Sa­kar­yas­por Tek­nik Di­rek­tö­rü İl­ker Yağ­cı­oğ­lu, hem de Ma­lat­yas­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Os­man Gök­han is­ti­fa et­tik­le­ri­ni açık­la­dı. Ka­le­ci ölüm­den dön­dü Kır­şe­hir’de oy­na­nan ama­tör kü­me fut­bol mü­sa­ba­ka­sın­da, ra­kip ta­kı­mın oyun­cu­su ile çar­pı­şan ka­le­ci ölüm­den dön­dü. Be­yin trav­ma­sı ge­çi­ren ka­le­ci­ye ilk mü­da­ha­le­yi sa­ha­da bu­lu­nan sağ­lık gö­rev­li­si ya­par­ken, gö­rev­li­nin çan­ta­sın­da ek­sik mal­ze­me­le­rin ol­ma­sı ve sa­ha­da am­bu­lan­sın bu­lun­ma­ma­sı, fut­bol­cu­la­rı ve ta­raf­tar­la­rı çi­le­den çı­kar­dı. Eczacı’dan Fener’e iğne Aro­ma Ba­yan­lar Bi­rin­ci Vo­ley­bol Li­gi’nde Ec­za­cı­ba­şı Zen­ti­va, F.Bah­çe Acı­ba­dem’i 3-1 mağ­lup et­ti. İlk se­ti 25-16 ka­za­nan F.Ban­çe, 1-0 öne geç­tiy­se de son­ra­ki set­le­ri 25-17, 25-21 ve 25-16 alan Ec­za­cı­ba­şı, sa­lon­dan 3-1 ga­lip ay­rıl­dı. Dic­le Üni­ver­si­te­si ise Be­şik­taş ma­çı­na çık­ma­yın­ca, si­yah-be­yaz­lı­lar hük­men ga­lip gel­di. Vo­ley­bol­da top­lu so­nuç­lar: Ga­zi Üni­ver­si­te­si-Ni­lü­fer Bld.: 3-2, G.Sa­ray-V.Gü­neş Si­gor­ta: 3-0, DYO Kar­şı­ya­ka-Ereğ­li Bld.: 3-0. Roma Lecce’ye patladı Se­ri­e A’da zor gün­ler ge­çi­ren Ro­ma, La­zi­o ga­li­bi­ye­ti ile baş­la­yan çı­kı­şı­nı, Lec­ce’yi 3-0 ye­ne­rek sür­dür­dü. Kar­şı­laş­ma­nın gol­le­ri­ni 11. da­ki­ka­da Vu­ci­nic, 38’de Ju­an ve 49’da Tot­ti kay­det­ti. Se­ri­e A’da top­lu so­nuç­lar: Chi­evo-Sie­na: 0-2, La­zi­o-Ge­no­a: 1-1, Na­po­li-Cag­li­ari: 2-2, Reg­gi­na-Ata­lan­ta: 3-1, Samp­do­ri­a-Ca­ta­ni­a: 3-0, Bo­log­na-Pa­ler­mo: 1-1. A.Gücü’nde çatlak A.Gü­cü’n­de, ku­lüp baş­kan­ve­ki­li Me­tin Şen­yü­rek, gö­re­vin­den is­ti­fa et­ti. Şen­yü­rek, se­zon ba­şın­dan i­ti­ba­ren ya­şa­nan sı­kın­tı­lı gün­le­rin ya­nı sı­ra, son dö­nem­de Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu i­le ya­şa­nan ger­gin­lik ve ta­raf­tar­la­ra ve­ri­len söz­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si ü­ze­ri­ne gö­re­vin­den is­ti­fa et­ti­ği­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT