BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Golcüler nerede?

Golcüler nerede?

Li­der Trab­zons­por ve Si­vass­por’un dün­kü mü­ca­de­le­si­ni bü­yük bir he­ye­can­la sey­ret­tim. Oyun, muh­te­şem­di! Ama so­nuç, 0-0! Oy­sa se­yir­ci, mü­kem­mel­di. İna­nın, Trab­zon Trab­zon ola­lı, böy­le coş­ku­lu, böy­le ar­zu­lu ve böy­le­si­ne ol­gun bir tri­bün ya­pı­sı­na ka­vuş­ma­mış­tı.Li­der Trab­zons­por ve Si­vass­por’un dün­kü mü­ca­de­le­si­ni bü­yük bir he­ye­can­la sey­ret­tim. Oyun, muh­te­şem­di! Ama so­nuç, 0-0! Oy­sa se­yir­ci, mü­kem­mel­di. İna­nın, Trab­zon Trab­zon ola­lı, böy­le coş­ku­lu, böy­le ar­zu­lu ve böy­le­si­ne ol­gun bir tri­bün ya­pı­sı­na ka­vuş­ma­mış­tı. Fa­kat ha­kem Sel­çuk De­re­li şa­şırt­tı be­ni, da­ha ma­çın ba­şın­da Umut Bu­lut‘u, Hayrettin’in dü­şür­dü­ğü po­zis­yo­na “ka­ya­rak mü­da­ha­le” yo­ru­muy­la. Oy­sa po­zis­yon açık bir pe­nal­tıy­dı. Sa­rı kart­lar­da da stan­dart tut­tu­ra­ma­dı. Ser­kan‘ın, Meh­met Yıl­dız‘ı çe­ke­rek in­dir­di­ği po­zis­yon­da ikin­ci sa­rı­dan kır­mı­zı­yı gös­ter­me­si ge­re­kir­di, ya­pa­ma­dı, hak­sız re­ka­be­te yol aç­tı. So­nu­ca te­sir eden ha­ta­lar yap­tı, di­sip­li­ni ka­çı­rın­ca da “iti­raz”a bol ke­se­den kart gös­te­re­rek, yan­lı­şı yan­lış­la te­da­vi et­me­ye ça­lış­tı. Ma­çın önü­ne geç­ti! Ya­zık! *** Di­şe diş, ko­ra kor de­ni­len bir maç­tı. İki ta­kım da ka­zan­mak için çık­mış­tı sa­ha­ya. İlk dev­re li­der Trab­zons­por ina­nıl­maz bas­kı kur­du. O bas­kı­ya rağ­men ne şut, ne gol ata­bil­di ne de oyu­nu aça­bil­di! Oy­sa bu iş­le­rin ki­lit ada­mı Sel­çuk ve Yat­ta­ra idi. Sel­çuk bir var­lık gös­te­re­me­di. Se­bep, Si­vass­por’un çok iyi ta­kım sa­vun­ma­sı yap­ma­sı mıy­dı, yok­sa fut­bo­lu tek ki­şi­lik gös­te­ri­ye dö­nüş­tü­ren Yat­ta­ra‘nın o lo­kum gi­bi or­ta­la­rı­na gol vu­ru­şu­nu ya­pa­ma­yan Gök­han, Umut ve Sel­çuk‘un ye­ter­siz­li­ği mi? Ka­na­atim şu ki, F.Bah­çe ve G.Sa­ray’ın pu­an kay­bet­ti­ği bir haf­ta­da, Trab­zons­por gü­cü­nü öl­çe­rek de­ğil de, “Na­sıl­sa bir şans ya­ka­la­dık, fır­sat bu fır­sat” de­yip, “Si­vass­por’u da ye­ne­lim, li­gin üs­tü­ne top­rak ata­lım” man­tı­ğıy­la yük­len­di, ka­la­ba­lık sa­vun­may­la ce­bel­leş­ti ve oyu­nu açıp da gol vu­ruş­la­rı­nı ya­pa­ma­dı. Er­sun Ho­ca bu­nu fark edip de de­ği­şik­li­ğe git­ti­ğin­de, Si­vass­por çok­tan to­par­lan­mış­tı. İş­te o an­da fi­zi­ği, yü­re­ği ve tec­rü­be­siy­le oy­na­yan Song, Meh­met Yıl­dız‘ı et­ki­siz kıl­ma­sa, Ba­li­li‘yi ki­lit­le­me­se, Tum‘un ka­le­ci Sylvi­a‘nın üze­rin­den aşır­dı­ğı to­pu çiz­gi­den çe­vir­me­se, li­der Trab­zons­por evin­de 13 maç­tır kay­bet­me­yen ta­kım un­va­nı­nı da ko­ru­ya­ma­ya­cak­tı. O tek pua­nı da ala­ma­ya­cak­tı!
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT