BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BEŞİKTAŞ HAFTASI 2-0

BEŞİKTAŞ HAFTASI 2-0

Ligin zirvesindeki 6 takım; Trabzonspor, Ankaraspor, Sivas, G.Saray, F.Bahçe ve Kayseri... Hepsinin 2’şer puan kaybettiği haftada Beşiktaş, Eskişehir’i yenerek büyük avantaj yakaladıFIR­SA­TI KA­ÇIR­MA­DI Şam­pi­yon­luk ya­rı­şın­da­ki ra­kip­le­ri­nin 1’er pu­an­la ye­tin­di­ği haf­ta­yı ka­yıp­sız ge­çe­rek fır­sa­tı ka­çır­mak is­te­mi­yor­du Be­şik­taş. An­cak ra­kip Es­ki­şe­hirs­por, İs­tan­bul’un di­ğer iki bü­yü­ğüy­le oy­na­dı­ğı maç­lar­da ye­nil­me­miş­ti. Se­yir­ci­si­nin müt­hiş des­te­ği­ni ar­ka­sı­na alan si­yah-be­yaz­lı ekip, kı­sa sü­re­li bo­ca­la­ma­nın ar­dın­dan yük­len­di­ği Es­ki­şe­hir ka­le­si­ni ön­ce Si­vok’la yık­tı, ar­dın­dan Nob­re’yle da­ğıt­tı: 2-0. Haf­ta­nın en kâr­lı ta­kı­mı olan Be­şik­taş, Ka­dı­köy’de oy­na­ya­ca­ğı F.Bah­çe der­bi­si ön­ce­si bü­yük mo­ral de­po­la­dı. HER YER­DE TEL­LO 15. da­ki­ka­da Ho­los­ko’nun, 22’de Del­ga­do’nun vu­ruş­la­rın­dan gol çı­ka­ra­ma­yan Be­şik­taş, 31’de ara­dı­ğı­na çok yak­laş­tı. Tel­lo’nun sağ ka­nat­tan di­rekt ka­le­ye gön­der­di­ği kö­şe vu­ru­şu­nu ka­le­ci Ive­sa yum­ruk­la çı­kar­dı ama bu po­zis­yon top çiz­gi­yi geç­ti-geç­me­di tar­tış­ma­sı­na yol aç­tı. Uzun sü­ren iti­raz­lar so­nu­cun­da yar­dım­cı­sı Mu­rat Şa­hin’e uyan ha­kem Hü­se­yin Gö­çek’in ka­ra­rı de­ğiş­me­di. 35’te Tel­lo’nun kul­lan­dı­ğı ser­best vu­ruş­ta, ar­ka di­rek­te çok iyi yük­se­len Si­vok to­pu ka­fay­la ağ­la­ra gön­der­di: 1-0. PE­NAL­TI BEK­LE­YEN­LER 48’de Del­ga­do’nun ara pa­sıy­la bir an­da ka­le­ciy­le kar­şı kar­şı­ya ka­lan Nob­re, Ive­sa’yı ge­çer­ken ken­di­ni yer­de bul­du, an­cak pe­nal­tı bek­len­ti­si so­nuç­suz kal­dı. 56’da Tel­lo’nun akıl do­lu pa­sı­na ha­re­ket­le­nen Ho­los­ko, to­pu ce­za sa­ha­sı­na ta­şı­yıp, sağ çap­raz­da­ki Nob­re’ye ak­tar­dı; bu fut­bol­cu da ka­ya­rak yap­tı­ğı vu­ruş­la sko­ru 2-0‘a ta­şı­dı. 59’da Za­po­tocny’nin omuz dar­be­siy­le ce­za sa­ha­sın­da ye­re dü­şen You­la pe­nal­tı bek­le­yen di­ğer isim ol­du. 80’de Tay­fun’un ka­fa vu­ru­şun­da üst di­re­ğe çar­pıp au­ta gi­den top, 12. haf­ta­nın ka­pa­nış po­zis­yo­nuy­du. > Bilgehan Can Kendi işimizi göreceğiz Beşiktaş’ın hocası Mustafa Denizli, “Bir yerlere gelmek istiyorsan kendi yaptıkların önemlidir” dedi PO­ZİS­YON VER­Mİ­YO­RUZ Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, Es­ki­şe­hir ma­çın­da ta­kı­mı­nın or­ta­ya koy­du­ğu per­for­mans­tan mem­nun ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ra­kip­le­ri­nin pu­an kay­bet­me­si­nin a­van­taj ol­du­ğu­nu da be­lir­ten De­niz­li, “An­cak bir yer­le­re gel­mek is­ti­yor­san ken­di yap­tık­la­rın ö­nem­li­dir. Bir ta­kım he­de­fe git­mek is­ti­yor­sa ken­di i­şi­ni ken­di­si gö­re­cek. Ra­ki­be po­zis­yon ver­mi­yo­ruz. Bu­nu da­ha da i­yi bir çiz­gi­ye ge­tir­me­li­yiz” diye konuştu. FE­NER’E DU­A E­DE­CE­ĞİM ­Ö­nü­müz­de­ki haf­ta Ka­dı­köy’de oy­na­na­cak o­lan F.Bah­çe-­Be­şik­taş der­bi­si­ne de de­ği­nen De­niz­li, “Ön­ce­lik­le F.Bah­çe’nin sa­lı ak­şa­mı Por­to’yu yen­me­si­ni di­li­yo­rum. Türk fut­bo­lu i­çin çok ö­nem­li bir dö­ne­meç. O ma­çı F.Bah­çe’nin ka­zan­ma­sı i­çin du­a e­de­ce­ğim. Der­bi­ye ge­lin­ce; bu maç yüz yı­lın ma­çı o­la­bi­lir. Her i­ki ta­kı­mın da i­yi kad­ro­su var ve gü­zel bir maç o­la­cak. Ke­yif ve­ren bir maç bek­li­yo­rum” dedi. > Cem BAŞARENER İNÖNÜ KARTAL’I Es­ki­şe­hirs­por’u 2-0 ye­nen Be­şik­taş, bu se­zon İnö­nü’de­ki 6. lig ma­çın­da da ye­nil­gi yü­zü gör­me­di. İnö­nü’de sa­de­ce Si­vas’la be­ra­be­re ka­lan si­yah-be­yaz­lı­lar 5 ga­li­bi­yet el­de et­ti. Bu ara­da Be­şik­taş İnö­nü’de ikin­ci de­fa pa­zar ma­çı oy­na­dı. 7 maç üst üs­te İs­tan­bul’da oy­na­ya­cak olan Be­şik­taş, se­ri­ye 3 pu­an­la baş­la­dı. BJK İ­nö­nü S­ta­dı, 23 Ka­sım 2008 >> BEŞİKTAŞ 2 ­Rüş­tü 6 Ek­rem 7 ­Za­po­tocny 7 İ. To­ra­man 7 İ. Ü­zül­mez 6 ­Del­ga­do 6 (U­ğur dk.86) ? Si­vok 7.5 ­Cis­se 6.5 ­Tel­lo 8.5 (Ser­dar Öz­kan dk.70) 5 ­Ho­los­ko 6.5 ­Nob­re 7 (Bo­bo dk.74) 5 Ha­kan ­Gök­han Zan Ay­dın ­Se­ric T.D: Mus­ta­fa De­niz­li >> ESKİŞEHİR 0 I­ve­sa 6 ­Na­da­re­vic 6 ­Vuc­ko 6 ­Tay­fun 5.5 ­Sez­gin 5.5 ­Do­ğa 5 (Cum­hur dk.38) 6 Em­re 6 ­Mu­rat 5 (B. Ko­ca­bey dk.46) 5 Pol­jak 5 (Lov­rek dk.64) 5 ­Ser­dar 6 ­Yo­u­la 5 Si­nan Öz­gür ­Ko­ray Ah­met T.D: Rı­za Ça­lım­bay ­GOL­LER: Si­vok (dk.35), Nob­re (dk.56) ­HA­KEM­LER: ­Hü­se­yin Gö­çek, Ba­hat­tin Du­ran, Mu­rat Şa­hin
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT