BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Büyük kazanç!

Büyük kazanç!

Ne tu­haf bir lig haf­ta­sı... Fut­bo­lun sü­sü olan gol­le­ri, mum­la ara­sa­nız bu­la­ma­ya­ca­ğı­nız, İnö­nü ge­ce­si­ne ka­dar 8 maç­ta sa­de­ce 10 go­lün atıl­dı­ğı bir kı­sır haf­ta­nın so­nun­da, Be­şik­taş haf­ta­yı en mut­lu bi­ti­ren ta­kım ol­du...Ne tu­haf bir lig haf­ta­sı... Fut­bo­lun sü­sü olan gol­le­ri, mum­la ara­sa­nız bu­la­ma­ya­ca­ğı­nız, İnö­nü ge­ce­si­ne ka­dar 8 maç­ta sa­de­ce 10 go­lün atıl­dı­ğı bir kı­sır haf­ta­nın so­nun­da, Be­şik­taş haf­ta­yı en mut­lu bi­ti­ren ta­kım ol­du... 12 yıl ara­dan son­ra İnö­nü’ye bir lig ma­çın­da çı­kan Es­ki­şe­hirs­por, tüm di­ren­ci­ne rağ­men, si­yah-be­yaz­lı ta­kım kar­şı­sın­da, ayak­ta ka­la­ma­ya­rak, tes­lim bay­ra­ğı­nı çek­ti... Tab­lo­ya ba­kı­nız... Trab­zons­por, An­ka­ras­por, Si­vass­por, G.Sa­ray, F.Bah­çe ve Kay­se­ris­por iki­şer pu­an bı­ra­ka­rak, Be­şik­taş’a bü­yük bir ik­ram­da bu­lu­nu­yor... 12 pu­an­lık bir pu­an zi­ya­fe­ti... Böy­le­si­ne bir ik­ra­mı red­det­mek ve mö­nü­nün so­nun­da, kay­mak­lı ek­mek ka­da­yı­fı ile mi­de­ye ci­la at­mak, Be­şik­taş için zor gö­rü­nen ama ko­lay bir maç­ta, bü­yük ke­yif ol­du... Bir za­man­lar si­yah-be­yaz­lı for­ma­yı gi­yen fa­kat o for­ma­yı ça­buk sır­tın­dan çı­ka­ran You­la‘nın sü­rat ve be­ce­ri­sin­den me­det uman Es­ki­şe­hirs­por’un bu pla­nı, da­ha ilk ya­rı­da du­mu­ra uğ­ra­dı... Ön­ce Tel­lo‘nun sa­yıl­ma­yan go­lü, son­ra ise Si­vok‘un ka­fa­sı, Be­şik­taş’ı zir­ve­ye bir adım da­ha ta­şı­yan er­ken ens­tan­ta­ne­ler ol­du... Mus­ta­fa De­niz­li‘nin, ra­ki­bin en teh­li­ke­li ele­man­la­rı­na pran­ga vur­ma­sı için gö­rev­len­dir­di­ği İb­ra­him To­ra­man, dün You­la için de, aman­sız ta­kip­tey­di... To­ra­man, 90 da­ki­ka Es­ki­şe­hirs­por’un gol ümi­di You­la ile aman­sız bir mü­ca­de­le­ye gir­di ve hep­sin­de de ga­lip gel­di... You­la‘nın et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­me­siy­le de, si­yah-be­yaz­lı ta­kım, hü­cum or­ga­ni­zas­yon­la­rın­da da­ha ra­hat ço­ğa­la­rak, ilk 25 da­ki­ka­dan son­ra, ra­ki­bi ken­di sa­ha­sın­dan çı­ka­maz ha­le ge­tir­di... Öy­le ki, her gol ara­yış­la­rın­da, Si­vok‘u bi­le, Es­ki­şe­hirs­por ka­le­si­nin önün­de gör­dük... Za­ten at­tı­ğı gol de, bu ça­lış­kan­lı­ğın ürü­nüy­dü... Rı­za Ça­lım­bay‘ın ke­nar­da, Be­şik­taş’ın tek­nik ada­mı ola­rak bu­lun­du­ğu dö­nem­den da­ha hırs­lı ve ha­re­ket­li ha­li­ne rağ­men, ta­kı­mı­nı sa­ha­da ateş­le­ye­mez­ken, si­yah- be­yaz­lı eki­bin hı­zı­nı ke­sen baş­ka bi­ri­si var­dı... O da kar­şı­laş­ma­nın ha­ke­mi Hü­se­yin Gö­çek... Ver­me­di­ği gol, ça­la­ma­dı­ğı pe­nal­tı ile gü­ne dam­ga­sı­nı vu­ran Gö­çek, Be­şik­taş’ın da­ha fark­lı ga­li­bi­ye­ti­ne de, pran­ga vu­ran ki­şiy­di... 57 da­ki­ka sa­ha­da uyur­ge­zer gi­bi do­la­şan Ho­los­ko‘nun, Nob­re‘ye at­tır­dı­ğı ikin­ci gol ol­ma­sa, Gö­çek‘in işi, çok zor ola­cak­tı... Dün ge­ce Be­şik­taş’ın hı­zı­nı kim­se ke­se­mez­di as­lın­da... Çün­kü de­fans­ta İb­ra­him To­ra­man‘ın ha­ri­ka oyu­nu, Si­vok‘un, Tel­lo‘nun, Ek­rem‘in, İ.Üzül­mez‘in, Nob­re‘nin ça­lış­kan­lık­la­rı, F.Bah­çe için Sa­ra­coğ­lu’na gi­de­cek Be­şik­taş’ı, 5 pu­an­lık bir ra­hat­lı­ğa ta­şı­yan fak­tör­ler­di...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT