BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ku­zey Irak

Ku­zey Irak

Ku­zey Irak Kürt oto­nom yö­ne­ti­mi, da­ha açık ifa­dey­le Kür­dis­tan, Bul­ga­ris­tan’dan kül­li­yet­li si­lâh sa­tın al­mış. AB üye­si ol­mak­la bur­nu bü­yü­yen Bul­ga­ris­tan ya­rım ağız­la sat­ma­dım di­yor. Ame­ri­ka’nın rı­za­sı al­tın­da Sad­dam’ın Arap stan­dar­dın­da muh­te­şem sa­yı­lan or­du­sun­dan yağ­ma­la­dı­ğı si­lâh­lar, de­mek ki ge­le­cek­te Kürt ih­ti­yaç­la­rı için ye­ter­li gö­rül­me­miş.Ku­zey Irak Kürt oto­nom yö­ne­ti­mi, da­ha açık ifa­dey­le Kür­dis­tan, Bul­ga­ris­tan’dan kül­li­yet­li si­lâh sa­tın al­mış. AB üye­si ol­mak­la bur­nu bü­yü­yen Bul­ga­ris­tan ya­rım ağız­la sat­ma­dım di­yor. Ame­ri­ka’nın rı­za­sı al­tın­da Sad­dam’ın Arap stan­dar­dın­da muh­te­şem sa­yı­lan or­du­sun­dan yağ­ma­la­dı­ğı si­lâh­lar, de­mek ki ge­le­cek­te Kürt ih­ti­yaç­la­rı için ye­ter­li gö­rül­me­miş. Bar­za­ni bu si­lâh­la­rı Tür­ki­ye için mi sa­tın al­dı? San­mam. PKK için mi? Böy­le bir tah­min­de bu­lun­sam oku­yan­la­rı gül­dü­rü­rüm. İran için mi? İran ger­çek bir sa­vaş­ta Kür­dis­tan’ı kırk se­kiz sa­at­te iş­gal eder. Su­ri­ye dos­tu­mu­za ge­lin­ce, ger­çi Kürt­le­ri hiç sev­mez, an­cak bu­gün Su­ri­ye dev­le­ti ve ül­ke­si de­ğil, fa­kat Şam’da­ki köh­ne ırk­çı sos­ya­list azın­lık Ba­as re­ji­mi, ken­di der­di­ne düş­müş, An­ka­ra’nın ete­ği­ne ya­pış­mış du­rum­da. Bu si­lâh­lar, bun­la­rın hiç­bi­ri için de­ğil­dir. Irak dev­le­ti­ne kar­şı kul­la­nıl­mak için sa­tın alın­mış­tır. Kürt­ler, Ame­ri­ka el çe­ker çek­mez, Sün­nî’si ve Şî­î’si ile Arap­la­rın, Kür­dis­tan oto­no­mi­si­ni hi­za­ya ge­ti­re­ce­ği­ni bi­li­yor­lar. Arap âle­mi, Tür­ki­ye’den ko­pa­rı­lıp ken­di coğ­raf­ya­sı­na al­dı­ğı Ku­zey Irak’ın, Arap’lık­tan ay­rıl­ma­sı­na izin ver­me­ye­cek­tir. Kürt, Ya­hu­di gü­cün­de de­ğil­dir. Mu­ka­ye­se bi­le edi­le­mez. Ev­ren­sel bo­yut­ta Ya­hu­di nü­fu­zu­nun yüz­de bi­ri­ne sa­hip ola­maz­lar. Ya­hu­di­ler Fi­lis­tin’i, Arap coğ­raf­ya­sın­dan ko­par­dı­lar ama, Kürt­le­rin bu­na ben­zer bir gü­cü yok­tur. Za­ten Ame­ri­ka, bir müd­det da­ha Kürt­le­ri kul­lan­dık­tan son­ra, bı­ra­kı­ve­re­cek­tir. Bü­yük dev­let­ler, kü­çük ka­vim­le­ri, asır­lar­ca bir­lik­te ya­şa­dık­la­rı dev­let­le bo­zuş­tur­duk­tan son­ra iş­le­ri bi­tin­ce ken­di baş­la­rı­na bı­ra­kır­lar. Tür­ki­ye el­bet­te 9 asır bir­lik­te ya­şa­dı­ğı Arap âle­mi ile iyi ge­çi­ne­cek­tir. Bu­na rağ­men, Kürt­le­rin ezil­me­si­ne izin ver­mez. Zi­ra va­tan­daş­la­rı­mız üzü­lür. Sı­nır­la­rı­mız­da bu çe­şit mas­ka­ra­lık da is­te­me­yiz. Bil­mem Bar­za­ni, bu de­re­ce­de ön­gö­rü­lü ve uzak gö­rüş­lü ola­bi­le­cek mi?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT