BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Se­fe­ri o­la­nın kur­ban kes­me­si

Se­fe­ri o­la­nın kur­ban kes­me­si

Su­al: Ev­li olup ai­le­siy­le be­ra­ber gur­bet­te bu­lun­du­ğu şe­hir­de, uzun yıl­lar bu­lun­sa; fa­kat ömür bo­yu yer­leş­me­yi dü­şün­me­se, bu­ra­dan do­ğup ev­len­di­ği ye­re bay­ram­lar­da 15 gün­den az sü­rey­le gi­dip ora­da kur­ban kes­se, ke­si­len kur­ban­lar va­cib kur­ban olur mu?Su­al: Ev­li olup ai­le­siy­le be­ra­ber gur­bet­te bu­lun­du­ğu şe­hir­de, uzun yıl­lar bu­lun­sa; fa­kat ömür bo­yu yer­leş­me­yi dü­şün­me­se, bu­ra­dan do­ğup ev­len­di­ği ye­re bay­ram­lar­da 15 gün­den az sü­rey­le gi­dip ora­da kur­ban kes­se, ke­si­len kur­ban­lar va­cib kur­ban olur mu? CE­VAP: Bir gün­lü­ğü­ne de git­se, ora­da mu­kim olur, kes­ti­ği kur­ban va­cib olur. MEM­LE­KE­TİN­DE KUR­BAN KES­MEK Su­al: Bir­çok in­san Kur­ban Bay­ram­la­rın­da mem­le­ke­ti­ne gi­dip kur­ban ke­si­yor. Bun­lar ya­şa­dık­la­rı şeh­re yer­leş­me­ye ni­yet et­miş­se ve bay­ram ve­si­le­siy­le git­tik­le­ri mem­le­ket­le­rin­de kur­ban kes­se­ler, va­cib olan kur­ban bor­cun­dan kur­tu­lur mu? CE­VAP: Se­fe­re gi­de­ne kur­ban va­cib ol­mu­yor. Kes­me­si iyi olur. Kes­me­se de gü­nah ol­maz. BAŞ­KA ŞE­HİR­DE­Kİ­NE KUR­BAN KES­TİR­MEK Su­al: Va­tan-ı as­li­miz İs­tan­bul. Ha­nı­mım ni­sab mik­ta­rı ma­la sa­hip ol­du­ğu için kur­ban kes­me­si va­cib. Bay­ram­da Te­kir­dağ’a gi­di­yo­ruz. Te­kir­dağ’da bi­ri­si­ne kur­ban için ve­kâ­let ver­dik; fa­kat Te­kir­dağ’da se­fe­ri olu­yo­ruz. Va­cib se­va­bı al­mak için ne yap­mak ge­re­kir? CE­VAP: Te­kir­dağ’da kur­ban ke­si­lir­ken İs­tan­bul’da bu­lu­nur­sa­nız, ya­ni mu­kim olur­sa­nız kur­ban va­cib olur. Te­le­fon­la öğ­re­nir­si­niz. Kes­tik der­ler­se bu­ra­dan ha­re­ket eder­si­niz. VA­TAN-I AS­Lİ­DEN GEÇ­MEK Su­al: Se­fer­de olan zen­gin, Kur­ban Bay­ra­mı­nın üçün­cü gü­nü va­tan-ı as­li­si­nin için­den tran­sit geç­se kur­ban kes­me­si va­cib olur mu? CE­VAP: Şe­hir kü­çük­se, için­den ge­çi­yor­sa va­cib olur. Bü­yük şe­hir­se, ev­le­riy­le çev­re yo­lu ara­sın­da me­zar­lık, fab­ri­ka, kış­la, ır­mak, de­niz, har­man ye­ri, fut­bol sa­ha­sı gi­bi yer­ler var­sa, o za­man va­tan-ı as­li­si­ne gir­me­miş olur, va­cib ol­maz. VA­TAN-I AS­Lİ­DE SE­FE­Rİ OLUN­MAZ Su­al: Va­tan-ı as­lim Van; ama bir yı­lı aş­kın bir za­man­dır yurt dı­şın­da­yım. Bir­kaç yıl da­ha ka­lı­rım. Kur­ban Bay­ra­mı için gi­de­ce­ğim Van’da on gün ka­lır­sam se­fe­ri mi­yim, kur­ban kes­mem va­cib mi? CE­VAP: Va­tan-ı as­li­de bir sa­at bi­le ka­lan se­fe­ri ol­maz. Kur­ban kes­mek va­cib olur. MU­KİM­KEN KUR­BAN KES­MEK Su­al: Bay­ra­mın üçün­cü gü­nü se­fer­den mem­le­ke­ti­ne ge­len zen­gin, kur­ban ke­ser mi? CE­VAP: Kur­ban kes­me­den se­fe­re çı­kan zen­gi­nin, se­fer­dey­ken kur­ban kes­miş ol­sa bi­le, üçün­cü gü­nü mu­kim olun­ca, tek­rar kes­me­si va­cib­dir. >> Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT