BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mü­na­fık­lık alâ­met­le­ri

Mü­na­fık­lık alâ­met­le­ri

İs­lam bü­yük­le­ri in­san­la­rı de­ğer­len­di­rir­ken iki­yüz­lü­lük, sö­zün­de dur­ma­ma, mü­na­fık­lık gi­bi hal­le­ri var mı yok mu bu­na ba­kar­lar­dı, o kim­se­yi bu­na gö­re de­ğer­len­di­rir­ler­di. Bu tas­nif­te Re­su­lul­lah efen­di­mi­zin bil­dir­dik­le­ri­ni esas alır­lar­dı. Pey­gam­ber aley­his­se­lam bu ko­nu­da bu­yur­du ki: “Mü­na­fı­ğın alâ­me­ti üç­tür: Ko­nuş­tu­ğu za­man ya­lan söy­ler, söz ver­di­ği za­man sö­zün­den ca­yar, ken­di­si­ne emâ­net olun­du­ğun­da hı­yâ­net eder!”İs­lam bü­yük­le­ri in­san­la­rı de­ğer­len­di­rir­ken iki­yüz­lü­lük, sö­zün­de dur­ma­ma, mü­na­fık­lık gi­bi hal­le­ri var mı yok mu bu­na ba­kar­lar­dı, o kim­se­yi bu­na gö­re de­ğer­len­di­rir­ler­di. Bu tas­nif­te Re­su­lul­lah efen­di­mi­zin bil­dir­dik­le­ri­ni esas alır­lar­dı. Pey­gam­ber aley­his­se­lam bu ko­nu­da bu­yur­du ki: “Mü­na­fı­ğın alâ­me­ti üç­tür: Ko­nuş­tu­ğu za­man ya­lan söy­ler, söz ver­di­ği za­man sö­zün­den ca­yar, ken­di­si­ne emâ­net olun­du­ğun­da hı­yâ­net eder!” Bu hu­sus­ta bil­di­ri­len ha­ber­ler­den bi­rin­de de şöy­le bu­yu­rul­muş­tur: “Mü­na­fık­la­rın ba­zı alâ­met­le­ri var­dır. On­lar, mes­cid­le­re an­cak se­ne­de bir ge­lir­ler. Na­ma­za an­cak so­nun­da şâ­hid olur­lar. Ne ken­di­le­ri ül­fet eder­ler, ne de ken­di­le­ri ile ül­fet olu­nur. Ki­bir­li, ge­ce­le­ri bir cî­fe (kok­muş), gün­düz­le­ri de bom­boş­tur­lar.” Bun­la­rın ter­si de ha­ki­ki Müs­lü­man ol­ma­nın ala­met­le­ri­dir. Lok­man Ha­kîm’e sor­du­lar: “Gü­zel ah­lâ­kın özü ne­dir?” Bu so­ru­ya ce­va­bı şu ol­du: “Doğ­ru söz­lü ol­mak, emâ­ne­ti sâ­hi­bi­ne ver­mek ve ken­di­si­ni il­gi­len­dir­me­yen şey­le­ri terk et­mek­tir.” Re­sû­lul­lah efen­di­miz de bu­yur­du ki: “Ey üm­met ve es­hâ­bım, siz ba­na, al­tı şe­yi te­kef­fül edi­niz, al­tı şe­ye riâ­yet ede­ce­ği­ni­ze söz ve­ri­niz. Ben de si­ze Cen­ne­ti te­kef­fül ede­yim, Cen­net­lik ola­ca­ğı­nı­za dâ­ir si­ze söz ve­re­yim: 1- Ko­nuş­tu­ğu­nuz za­man doğ­ru söy­le­yi­niz! 2- Va­det­ti­ği­niz za­man va­di­ni­zi ye­ri­ne ge­ti­ri­niz! 3- Emâ­ne­te hı­yâ­net et­me­yi­niz! 4- Zi­nâ­dan uzak du­run! 5- Göz­le­ri­ni­zi ha­râm­dan ko­ru­yu­nuz. 6- El­le­ri­ni­zi ha­râm­dan çe­ki­niz, ha­râ­ma yak­laş­tır­ma­yı­nız!” İmam Ev­za­î bu­yur­du ki: “Mü­na­fı­ğın alâ­me­ti, sö­zü­nün çok, işi­nin ise az ol­ma­sı­dır.” Fu­dayl bin İyâd bu­yur­du ki: “Mü­na­fık­lık alâ­met­le­rin­den ba­zı­la­rı da şun­lar­dır: Ken­din­de ol­ma­yan bir şey ile övül­me­si­ni sev­mek; ken­din­de olan bir şey­le zem­me­dil­me­si­ni haz­me­de­me­mek; ken­di­si­ne ayıp­la­rı­nı gös­te­ren ada­ma kız­mak; ak­ra­nın­dan bi­ri­nin bir ay­bı­nı duy­du­ğu za­man se­vin­mek.” Pey­gam­ber efen­di­miz bu­yur­du ki: “Şu iki has­let mü­na­fık­ta ol­maz: 1- Gü­zel huy. 2- Di­ni an­la­ma ka­bi­li­ye­ti.” >> Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT