BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yaş sı­nı­rı­na ta­kı­lan ço­cuk ­si­ne­ma­ya gi­re­me­ye­cek!

Yaş sı­nı­rı­na ta­kı­lan ço­cuk ­si­ne­ma­ya gi­re­me­ye­cek!

Si­ne­ma sa­lon­la­rın­da gös­te­ri­len cin­sel­lik, kor­ku ve şid­det içe­rik­li film­ler­de, ço­cuk ve genç­ler için ko­nu­lan yaş sı­nır­la­rı­na uyu­lup uyul­ma­dı­ğı­nı ta­kip et­mek için ekip­ler sı­kı de­ne­tim yapacak.> AN­KA­RA Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı, ‘yaş sı­nı­rı­’na uyu­lup uyul­ma­dı­ğı­nı in­ce­le­mek için si­ne­ma sa­lon­la­rın­da de­ne­tim ya­pa­cak. ABD ile İn­gil­te­re­’de kul­la­nı­lan işa­ret­le­me sis­te­mi­ne ge­çen Te­lif Hak­la­rı ve Si­ne­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün ye­ni dü­zen­le­me­si­ne gö­re; bun­dan böy­le bir ço­cuk, ‘7 ‘, ‘13 ‘ ve ‘15 ‘ olan yaş sı­nır­la­rı­na ta­kı­lan film­le­ri iz­le­mek için ai­le­siy­le bir­lik­te git­se bi­le si­ne­ma sa­lo­nu­na alın­ma­ya­cak. Si­ne­ma film­le­ri­ni sı­nıf­lan­dı­rıp, da­ha an­la­şı­lır bir şe­kil­de işa­ret­ler­le an­lat­tık­la­rı­nı be­lir­ten Te­lif Hak­la­rı ve Si­ne­ma Ge­nel Mü­dü­rü Ab­dur­rah­man Çe­lik, böy­le­ce ai­le­le­rin iç­le­ri­ne si­ne­rek ra­hat bir şe­kil­de ço­cuk­la­rı­nı si­ne­ma film­le­ri­ne gö­tü­re­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Za­man za­man tar­tış­ma­la­ra se­bep olan yaş sı­nı­rı uy­gu­la­ma­sı­nın Ba­kan­lı­ğın key­fi bir uy­gu­la­ma­sı ol­ma­dı­ğı­nı an­la­tan Çe­lik, film­le­rin 1’i si­ne­ma sek­tö­rü tem­sil­ci­si, 1’i psi­ko­log, 1’i de Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­’n­dan ol­mak üze­re 3 üye­den olu­şan alt ku­ru­lun de­ğer­len­dir­me­sin­den geç­ti­ği­ni söy­le­di. UY­MA­YA­NA AĞIR CE­ZA Uy­gu­la­ma­ya gö­re, yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ğiy­le mec­bu­ri tu­tul­du­ğu hal­de ge­rek­li işa­ret ve iba­re­le­ri ta­şı­ma­yan film­le­rin da­ğı­tım ve gös­te­ri­mi­ni ya­pan­la­ra 10 bin, ya­pım­cı­lar ile işa­ret bu­lun­ma­sı­na rağ­men fil­min da­ğı­tı­mı­nı ve gös­te­ri­mi­ni ya­pan­la­ra da 50’şer bin YTL pa­ra ce­za­sı ve­ri­le­cek. De­ne­tim­le­rin va­li­lik­ler ile il kül­tür ve tu­rizm mü­dür­lük­le­ri va­sı­ta­sıy­la ya­pı­la­cak. Uz­man­lar si­ne­ma sa­lon­la­rı­na gi­re­rek yaş sı­nı­rı­na uyu­lup uyul­ma­dı­ğını kon­trol ede­cek. Ay­rı­ca ge­ti­ri­len bir ye­ni­lik­le frag­man­la­rın da yaş sı­nır­la­rı­na uy­gun­lu­ğu ara­na­cak. Film­ler­de­ki yaş sı­nır­la­rı­na iliş­kin afiş­ler ha­zır­la­na­cak ve bun­lar si­ne­ma sa­lon­la­rı­na ası­la­cak. Bu işa­ret­ler Ba­kan­lı­ğın in­ter­net si­te­si­ne de ko­nu­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT