BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KKTC’nin Ka­tar tem­sil­ci­li­ği a­çıl­dı

KKTC’nin Ka­tar tem­sil­ci­li­ği a­çıl­dı

KKTC’nin Ka­tar tem­sil­ci­li­ği; baş­kent Do­ha’da KKTC Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ve Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Tur­gay Av­cı ile Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay’ın ka­tıl­dı­ğı tö­ren­le a­çıl­dı.KKTC’nin 13. yurt dı­şı tem­sil­ci­li­ği Ka­tar’ın baş­ken­ti Do­ha’da res­men açıl­dı. “KKTC Ti­ca­ret ve Tu­rizm Ofi­si” adıy­la hiz­met ve­re­cek tem­sil­ci­li­ğin açı­lı­şı, bir he­yet­le bir­lik­te Ka­tar’da bu­lu­nan KKTC Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ve Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Tur­gay Av­cı, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, Tür­ki­ye’nin Do­ha Bü­yü­kel­çi­si Mit­hat Ren­de, Ka­tar ve Ku­veyt­li iş adam­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı re­sep­si­yon­la dün ge­ce ya­pıl­dı. Ba­kan Tur­gay Av­cı yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, açı­lı­şın bü­yük bir mut­lu­luk ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Çün­kü Kıb­rıs Tür­kü­nün dün­ya­ya açı­lı­mı­nın ye­ni bir ham­le­si” de­di. “Müs­lü­man kar­deş­le­ri­mi­zin des­te­ği­ne ih­ti­ya­cı­mız var. Bu­nu hak­ et­ti­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­rum” di­yen Av­cı, Ku­veyt ile Um­man’ın bir son­ra­ki tem­sil­ci­lik­le­rin açı­la­ca­ğı ül­ke­ler ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay ise, Ka­tar’ın böl­ge­de en hız­lı ge­li­şen ül­ke ol­ma­sın­dan do­la­yı tem­sil­ci­lik açıl­ma­sı­nın çok önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Gü­nay, tem­sil­ci­li­ğin kül­tür ve eği­tim ala­nı ya­nın­da KKTC’nin ta­nın­ma­sı yö­nün­de çok ya­rar­lı fa­ali­yet­ler­de bu­lu­na­bi­le­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT