BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tem­sil­ci­lik­ler­le dün­ya­ya a­çı­lı­yo­ruz

Tem­sil­ci­lik­ler­le dün­ya­ya a­çı­lı­yo­ruz

Tem­sil­ci­lik­ler ara­cı­lı­ğıy­la dün­ya­ya ya­yıl­ma­yı he­def­le­yen Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, önü­müz­de­ki se­ne 13 bü­yü­kel­çi­lik ve 12 baş­kon­so­los­lu­ğu hiz­me­te aça­cak.> Bu­ket Gü­ven AN­KA­RA Tem­sil­ci­lik­ler ara­cı­lı­ğıy­la dün­ya­ya ya­yıl­ma­yı he­def­le­yen Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, önü­müz­de­ki se­ne 13 bü­yü­kel­çi­lik ve 12 baş­kon­so­los­lu­ğu hiz­me­te aça­cak. Tür­ki­ye’nin yurt dı­şın­da bu­lu­nan 97 bü­yü­kel­çi­lik,11 dai­mi tem­sil­ci­lik, 65 baş­kon­so­los­luk ve 1 ti­ca­ret ofi­sin­den olu­şan tem­sil­ci­lik ağı 2009’da da­ha da ge­niş­li­yor. 2008 yı­lı için­de Pod­ro­gi­ca (Ka­ra­dağ) Bü­yü­kel­çi­li­ği ile Bar­se­lo­na (İs­pan­ya), Bas­ra (Irak) ve Mum­bai (Hin­dis­tan) baş­kon­so­los­luk­la­rı­nı fa­ali­ye­te ge­çi­ren Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, ye­ni se­ne­de de bü­yü­kel­çi­lik ve baş­kon­so­los­luk aç­ma­ya de­vam ede­cek. Da­ha ön­ce hiç adım atıl­ma­yan ül­ke­ler­le ti­ca­re­ti ge­liş­tir­mek için ata­ğa kal­kan Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın 2009 ey­lem pla­nı­na gö­re ço­ğu Af­ri­ka’da ol­mak üze­re 13 bü­yü­kel­çi­lik, dün­ya de­vi ABD ve Hin­dis­tan baş­ta ol­mak üze­re çok sa­yı­da baş­kon­so­los­luk açı­la­cak. Açı­la­cak bu ye­ni bü­yü­kel­çi­lik ve baş­kon­so­los­luk­lar­la bir­lik­te dün­ya­da Tür­ki­ye’yi ta­nı­ma­yan ül­ke­nin kal­ma­ma­sı ve dün­ya­nın dört bir ya­nı ile ti­ca­re­tin ge­liş­ti­ril­me­si he­def­le­ni­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT