BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ta­rih­le iç i­çe ya­şı­yor­lar

Ta­rih­le iç i­çe ya­şı­yor­lar

To­kat’ın Su­lu­sa­ray il­çe­sin­de ba­zı va­tan­daş­lar, 2 bin yıl­lık geç­mi­şi bu­lu­nan ta­ri­hi Se­bas­to­po­lis An­tik Ken­ti’nin ka­lın­tı­la­rıy­la iç i­çe ha­yat­la­rı­nı sür­dü­rü­yor> TO­KAT Antik Kent üzerine kurulu bulunan Sulusaray’daki 180 evin başka yerlere nakledilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Ta­ri­hî Se­bas­to­po­lis An­tik Ken­ti­’nin üze­rin­de ku­ru­lu olan To­ka­t’­ın Su­lu­sa­ray il­çe­sin­de va­tan­daş­lar, an­tik şeh­rin ka­lın­tı­la­rıy­la iç içe ya­şı­yor. Su­lu­sa­ray il­çe­si, Ro­ma İm­pa­ra­to­ru Tra­jan za­ma­nın­da (MS 98-117) Pon­tus Ga­la­ti­cu­s’­la, Po­le­mo­ni­acus eya­let­le­rin­den ay­rı­la­rak Ca­pa­do­ki­a eya­le­ti­ne da­hil edi­len Se­bas­to­po­lis An­tik Ken­ti­’nin üze­rin­de ku­ru­lu bu­lu­nu­yor. ÜZE­RİN­DE 180 EV BU­LU­NU­YOR Yu­nan­ca ke­li­me an­la­mı bü­yük, aza­met­li şe­hir olan Se­bas­to­po­li­s’­in ba­zı kay­nak­lar­da M.Ö. 1. yüz­yıl­da ku­rul­du­ğu bil­di­ri­li­yor. İl­çe­le­ri­nin ta­ri­hi An­tik Kent Se­bas­to­po­lis üze­ri­ne ku­ru­lu ol­du­ğu­nu söy­le­yen Su­lu­sa­ray Be­le­di­ye Baş­ka­nı Be­kir Co­ruk, “Bu ta­ri­hin üze­rin­de 180 adet fii­li ola­rak kul­la­nı­lan ev var. Bu in­san­la­rı­mı­zı ka­pı dı­şa­rı et­me şan­sı­mız yok. TO­Kİ ile iş­bir­li­ği ya­pa­rak TO­Kİ­’ye ha­zi­ne­den 850 dö­nüm­lük, yani 850 bin met­re­ka­re­lik bir ala­nı dev­ret­tik. Se­bas­to­po­lis An­tik Ken­ti­’nin gün yü­zü­ne çı­ka­rıl­ma­sı için yap­tı­ğı­mız gi­ri­şim­le­ri­miz de­vam edi­yo­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. TURİZME KAZANDIRILSIN Co­ruk, “Se­bas­to­po­lis An­tik Ken­ti­’nin dün­ya­nın en bü­yük an­tik şeh­ri olan Efes Ha­ra­be­le­ri gi­bi gün yü­zü­ne çı­ka­rıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bu gün yü­zü­ne çı­ka­rıl­dı­ğı tak­dir­de dün­ya­ya yeni bir mi­ras ve ta­rih ka­zan­dı­rı­la­ca­k” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT