BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E=mc2 bir asır son­ra doğ­ru­lan­dı

E=mc2 bir asır son­ra doğ­ru­lan­dı

Av­ru­pa­lı araş­tır­ma­cı­lar, Al­bert Eins­te­in’­ın te­ori­si e=mc2’yi ün­lü fi­zik­çi­nin bu açık­la­ma­sın­dan bir asır son­ra doğ­ru­la­ya­bil­di­ler.Av­ru­pa­lı araş­tır­ma­cı­lar, Al­bert Eins­te­in’­ın te­ori­si e=mc2’yi ün­lü fi­zik­çi­nin bu açık­la­ma­sın­dan bir asır son­ra doğ­ru­la­ya­bil­di­ler. Sci­en­ce der­gi­sin­de ya­yım­la­nan ma­ka­le­ye gö­re, Fran­sa’nın Teo­rik Fi­zik Mer­ke­zi­’n­den Lau­rent Lel­lo­uch baş­kan­lı­ğın­da­ki Fran­sız, Al­man ve Ma­car ekip­le­ri dün­ya­nın en güç­lü sü­per bil­gi­sa­yar­la­rın­dan oluş­tur­duk­la­rı ağ sa­ye­sin­de yap­tık­la­rı araş­tır­ma­da, ün­lü fi­zik­çi­nin, küt­le­nin ener­ji­ye ya da ener­ji­nin küt­le­ye dö­nü­şe­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ren e=mc2 for­mü­lü­nü doğ­ru­la­dı. Fran­sa­’nın Ulu­sal Bi­lim­sel Araş­tır­ma Mer­ke­zi, bi­lim adam­la­rı­nın, dört bo­yut­lu kris­tal ka­fe­sin par­ça­sı olan me­kan ve za­ma­nı göz önün­de bu­lun­du­ra­rak bil­gi­sa­yar he­sap­la­ma­la­rı yap­tık­la­rı­nı be­lirt­ti.
Kapat
KAPAT