BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Başöğretmen 95 köy çocuğuna örnek oldu

Başöğretmen 95 köy çocuğuna örnek oldu

İlköğretim okulu öğrencileri, emekli öğretmen Mehmet Özcan’ın “Öğretmenler Günü”nü kutlayarak çiçek verdi.1944 yı­lın­da öğ­ret­men o­la­rak gö­re­ve baş­la­yan Meh­met Öz­can, kö­yün­de genç­le­ri­ne ör­nek ol­du. Öz­can’ı ör­nek a­la­n Yı­lan­lı kö­yün­de ya­şa­yan genç­ler­den 50’si öğ­ret­men, 45’i me­mur ol­du > KAS­TA­MO­NU Ha­nö­nü il­çe­si­nin Yı­lan­lı kö­yün­de 1944 yı­lın­da öğ­ret­men olan Meh­met Öz­can (82), kö­yün­de ilk oku­yan ki­şi ola­rak ya­şıt­la­rı­na ve son­ra­ki­le­re ör­nek ol­du. KÖYÜNE ÖRNEK OLDU “Yı­lan­lı kö­yü­nün ba­şöğ­ret­me­ni­” ola­rak anı­lan Öz­ca­n’­ı ken­di­le­ri­ne ör­nek ala­rak oku­yan köy ço­cuk­la­rın­dan 50’si öğ­ret­men, 45’i me­mur ol­du. Ken­di­si­nin öğ­ret­men ola­rak gö­re­ve baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan köy­de­ki di­ğer genç­le­rin de ken­di­si­ni ör­nek al­dı­ğı­nı be­lir­ten Öz­can, “Be­nim aç­tı­ğım yol­da iler­le­yen­ler ara­sın­da ço­cuk­la­rım ve to­run­la­rım da bu­lu­nu­yor. Üç kı­zım öğ­ret­men, oğul­la­rım­dan bi­ri mü­hen­dis bi­ri de me­mur ol­du. Bu­gün kız­la­rım­la bir­lik­te dört to­ru­num da öğ­ret­men­lik ya­pı­yor. Ben on­la­rın mes­lek se­çi­mi­ne mü­da­ha­le et­me­dim. Bu ta­ma­men on­la­rın ken­di se­çim­le­ri. Ço­cuk­la­rı­mın ve to­run­la­rı­mın ben­den son­ra öğ­ret­men­li­ği seç­me­le­ri gu­rur ve­ri­ci. Çün­kü bir ki­şi­ye oku­yup yaz­ma­yı öğ­ret­me­nin ba­na gö­re pa­ha­sı bi­çi­le­me­z” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT