BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Obama’nın sert yüzü Hil­lary C­lin­ton olacak

Obama’nın sert yüzü Hil­lary C­lin­ton olacak

Oba­ma’nın Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na “şa­hin” yak­la­şı­mı ile bi­li­nen Hil­lary Clin­ton’ı ge­ti­re­rek “iyi po­lis-kö­tü po­lis”i oy­na­ya­ca­ğı yo­rum­la­rı ya­pı­lı­yorOba­ma’nın Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na “şa­hin” yak­la­şı­mı ile bi­li­nen Hil­lary Clin­ton’ı ge­ti­re­rek “iyi po­lis-kö­tü po­lis”i oy­na­ya­ca­ğı yo­rum­la­rı ya­pı­lı­yor Ba­rack Oba­ma, ka­bi­ne­si­ni, bir­kaç isim dı­şın­da, “Was­hing­ton’ın bil­dik yüz­le­riy­le” dol­dur­ma­ya ha­zır­la­nır­ken, bun­lar ara­sın­da en dik­ka­ti çe­ken isim­ler­den bi­ri, New York Se­na­tö­rü Hil­lary Clin­ton ol­du. Hil­lary’nin al­dı­ğı oy­la­rın mik­ta­rı­nın bi­lin­cin­de olan Oba­ma, se­çim kam­pan­ya­sı sı­ra­sın­da olu­şan düş­man­lı­ğın önü­ne geç­mek ve dış po­li­ti­ka­da et­kin rol oy­na­mak için ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı gö­re­vi­ne ge­tir­me­yi plan­lı­yor. An­cak dış po­li­ti­ka­da Hil­lary Clin­ton’ın, Oba­ma’dan da­ha sağ­da yer al­dı­ğı ve da­ha “şa­hin” bir yak­la­şım ser­gi­le­di­ği bi­li­ni­yor. Clin­ton, kon­gre­de Irak sa­va­şın­dan ya­na oy kul­la­nır­ken, İran’ın nük­le­er fa­ali­yet­le­ri­ne kar­şı eko­no­mik yap­tı­rım ve İran Mu­ha­fız Or­du­su’nun “te­rö­rist ör­güt” lis­te­si­ne alın­ma­sı­nı des­tek­le­di. Ay­rı­ca İs­ra­il’in en bü­yük sa­vu­nu­cu­la­rın­dan bi­ri­si. Af­ga­nis­tan’a da­ha faz­la Ame­ri­kan as­ke­ri­nin yer­leş­ti­ril­me­si­ni sa­vu­nan Clin­ton, kam­pan­ya­sı sı­ra­sın­da Oba­ma’nın dış po­li­ta­ka­sı­nı eleş­tir­miş­ti. Bu açı­dan ba­kıl­dı­ğın­da ulus­la­ra­ra­sı ba­sın­da ya­pı­lan yo­rum­lar­da, Oba­ma’nın, Hil­lary Clin­ton’ı se­çe­rek, ulus­la­ra­ra­sı are­na­da “iyi po­lis-kö­tü po­lis”i oy­na­ya­ca­ğı söy­le­ni­yor. Hil­lary, da­ha sert bir üs­lup iz­ler­ken, bu to­na, Be­yaz Sa­ray’dan ayar ve­ri­le­cek. YAKINDA AÇIK­LA­NA­CAK Hil­lary Clin­ton’ın dı­şiş­le­ri ba­kan­lı­ğının bu ayın so­nun­da res­men açık­lan­ma­sı bek­le­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT