BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > C­ha­vez bü­yük şe­hir­ler­de um­du­ğu­nu bu­la­ma­dı

C­ha­vez bü­yük şe­hir­ler­de um­du­ğu­nu bu­la­ma­dı

Ve­ne­zu­ela’da ya­pı­lan ye­rel se­çim­ler­de, Dev­let Baş­ka­nı Hu­go Cha­vez yan­lı­la­rı 22 eya­le­tin 17’sin­de se­çi­mi ka­zan­dı.Ve­ne­zu­ela’da ya­pı­lan ye­rel se­çim­ler­de, Dev­let Baş­ka­nı Hu­go Cha­vez yan­lı­la­rı 22 eya­le­tin 17’sin­de se­çi­mi ka­zan­dı. Mu­ha­le­fet ise oy­la­rın yüz­de 95’in­den faz­la­sı­nın sa­yıl­dı­ğı se­çim­ler­de en bü­yük iki eya­let­te se­çi­min ga­li­bi ol­du ve baş­kent Ca­ra­cas’da be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­nı al­dı. Res­mi ol­ma­yan so­nuç­la­ra gö­re, Cha­vez yan­lı­la­rı 17 eya­let­te, mu­ha­le­fet 3 eya­let­te va­li­lik se­çi­mi­ni ka­zan­dı. 2 eya­let­te ise so­nuç­lar ke­sin­leş­me­di. Ül­ke­de 4 yıl ön­ce ya­pı­lan ye­rel se­çim­ler­de, Cha­vez yan­lı­la­rı 22 eya­le­tin 20’si­ni ka­zan­mış­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT