BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MOS­SAD’a bü­yük dar­be

MOS­SAD’a bü­yük dar­be

İran’da, İs­ra­il is­tih­ba­rat se­vi­si Mos­sad adı­na ça­lı­şan bir şe­be­ke­nin çö­ker­til­di­ği be­lir­til­di.İran’da, İs­ra­il is­tih­ba­rat se­vi­si Mos­sad adı­na ça­lı­şan bir şe­be­ke­nin çö­ker­til­di­ği be­lir­til­di. Dev­rim Mu­ha­fız­la­rı Ko­mu­ta­nı Tüm­ge­ne­ral Mu­ham­med Ali Ca­fe­ri, “has­sas ko­nu­lar­da ha­ber ve bil­gi top­la­mak­la gö­rev­li bir ca­sus­luk şe­be­ke­si­nin tüm üye­le­ri­nin ya­ka­lan­dı­ğı­nı” söy­le­di. Şe­be­ke­nin Mos­sad he­sa­bı­na ça­lış­tı­ğı­nın be­lir­len­di­ği­ni kay­de­den Ca­fe­ri, “Bu şe­be­ke, nük­le­er ener­ji, has­sas as­ke­ri bi­rim­ler, as­ke­ri ve si­ya­si li­der­ler hak­kın­da top­la­dı­ğı bil­gi ve ha­ber­le­ri si­yo­nist İs­ra­il re­ji­mi­ne ak­tar­mak­la gö­rev­len­di­ril­miş” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Ge­liş­miş ir­ti­bat bi­rim­le­ri ile ka­rı­şık bir sis­tem ve ya­pı­sı olan şe­be­ke­nin kul­lan­dı­ğı teç­hi­za­ta da el ko­nul­du­ğu­nu an­la­tan Ca­fe­ri, “Mos­sad’a bü­yük ve ağır dar­be vu­rul­du” de­di. Tüm­ge­ne­ral Ca­fe­ri, ca­sus­la­rın ifa­de­le­rin­de “bom­ba yer­leş­tir­me, sui­kast ve te­rör ey­lem­le­rin­de bu­lun­ma ko­nu­sun­da İs­ra­il’de özel eği­tim al­dık­la­rı­nı ve Mos­sad’ın sağ­la­dı­ğı pa­ra­lar­la çok ge­liş­miş araç ge­reç te­min et­tik­le­ri­ni iti­raf et­tik­le­ri­ni” be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT