BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Na­sıl ol­sa Tür­ki­ye’ye ge­lir­ler turizmde indirim yapmayalım

Na­sıl ol­sa Tür­ki­ye’ye ge­lir­ler turizmde indirim yapmayalım

Tür­ki­ye’nin tu­rizm­de­ki ra­kip­le­rin­de fi­yat­la­rın çok yük­sek ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bek­taş, “Fi­ya­tı in­dir­mek Tür­ki­ye’yi dam­ping ül­ke­si ha­li­ne ge­ti­rir” di­ye ko­nuş­tuTür­ki­ye’nin tu­rizm­de­ki ra­kip­le­rin­de fi­yat­la­rın çok yük­sek ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bek­taş, “Fi­ya­tı in­dir­mek Tür­ki­ye’yi dam­ping ül­ke­si ha­li­ne ge­ti­rir” di­ye ko­nuş­tu > Uğur Küçük İSTANBUL Türk Tur Ope­ra­tö­rü Oti Hol­ding’in Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ay­han Bek­taş, son da­ki­ka re­zer­vas­yon­la­rı ile 2009’da he­de­fi ya­ka­la­ya­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Na­sıl ol­sa Tür­ki­ye’ye ge­le­cek­ler, pa­nik ya­pıp fi­yat­la­rı in­dir­me­ye ge­rek yok” de­di. Kriz­den ön­ce tem­muz ve ağus­tos ayın­da 2009 kon­trat­la­rın­da şu ana ka­dar beş yıl­dız­lı­lar­da yüz­de 5-10, eko­no­mik otel­ler­de ise, yüz­de 20-30 ora­nın­da fi­yat ar­tı­şı ya­pıl­dığını söyleyen Bektaş, “Fi­yat­lar­da kriz do­la­yı­sıy­la re­viz­yo­na git­mek için er­ken. Mart ayın­dan ön­ce fi­yat in­di­ri­mi ya­pıl­ma­sı ha­lin­de, Tür­ki­ye dam­ping ül­ke­si olur. Bu du­rum­dan ka­çın­mak ge­re­kir” di­ye ko­nuş­tu. Oti Hol­ding’in bu yıl ekim so­nu­na ka­dar yol­cu sa­yı­sın­da yüz­de 39 ora­nın­da bü­yü­me ger­çek­leş­tir­di­ği­ni, 2009 yı­lın­da Rus­ya pa­za­rın­da­ki pa­yı­nı yüz­de 35-40, Po­lon­ya pa­za­rın­da­ki pa­yı­nı ise yüz­de 70 se­vi­ye­le­rin­de ar­tır­ma­yı he­def­le­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Bek­taş, eko­no­mik kri­zin sür­me­si ha­lin­de tu­rist­le­rin da­ha eko­no­mik des­ti­nas­yon­la­rı ter­cih ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek, bu du­ru­mun Tür­ki­ye le­hi­ne ola­ca­ğı­nı söy­le­di. İs­pan­ya ve Yu­na­nis­tan gi­bi ül­ke­ler­de sı­ra­dan beş yıl­dız­lı bir otel­de­ki ta­til fi­ya­tı­na, Tür­ki­ye’de­ki de­lu­xe bir otel­de ta­til ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni ha­tır­la­tan Bek­taş, “Alt ve ara sı­nıf­lar da eko­no­mik ta­til pa­ket­le­ri­ne yö­ne­le­cek. Bu du­rum, her büt­çe­ye uy­gun pa­ket­le­ri bu­lu­nan Tür­ki­ye’nin ya­ra­rı­na ola­cak­tır” di­ye ko­nuş­tu. Ay­han Bek­taş, Oti Hol­ding’in 2009 yı­lı bü­yü­me ora­nı­nı yüz­de 20 ola­rak ön­gör­dük­le­ri­ni ifa­de etti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT