BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ül­ker, Na­po­li­ten’e ye­ni lez­zet­ler ek­le­di

Ül­ker, Na­po­li­ten’e ye­ni lez­zet­ler ek­le­di

Tür­ki­ye’de ken­di ka­te­go­ri­sin­de bir ilk olan Ül­ker Na­po­li­ten Dol­gu­lu Çi­ko­la­ta’nın, na­po­li­ten key­fi yak­la­şık 2 yıl sü­ren bir Ar-Ge ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan da­ha da ge­liş­ti­ril­di.Tür­ki­ye’de ken­di ka­te­go­ri­sin­de bir ilk olan Ül­ker Na­po­li­ten Dol­gu­lu Çi­ko­la­ta’nın, na­po­li­ten key­fi yak­la­şık 2 yıl sü­ren bir Ar-Ge ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan da­ha da ge­liş­ti­ril­di. Ül­ker’in dört fark­lı lez­zet ile ge­liş­tir­di­ği Ül­ker Na­po­li­ten Çi­ko­la­ta, An­tep fıs­tı­ğı, ba­dem, fın­dık ve kah­ve kre­ma­sı­nı Kur­ban Bay­ra­mı’nda çi­ko­la­ta se­ver­le­rin be­ğe­ni­si­ne su­nu­yor. Ül­ker Na­po­li­ten Dol­gu­lu Çi­ko­la­ta’nın bu 4 çe­şi­di, kul­la­nış­lı ve şık kar­ton am­ba­la­jıy­la ko­nuk­la­rı­nı­za ya­pa­ca­ğı­nız ik­ram­da fark oluş­tur­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak. Çi­ko­la­ta ren­gin­de­ki am­ba­laj, özel ta­sa­rı­mı sa­ye­sin­de açıl­dı­ğın­da şık bir ka­se gö­rü­nü­mü­nü ala­rak ko­lay­lık­la ik­ram yap­ma­nı­za im­kân sağ­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT