BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öğ­ret­men­lere bir hafta boyunca in­di­rimli yolculuk

Öğ­ret­men­lere bir hafta boyunca in­di­rimli yolculuk

Öğ­ret­men­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la Ka­mil Koç ve Ni­lü­fer Tu­rizm ö­zel in­di­rim uy­gu­la­ma­sı baş­lat­tı.Öğ­ret­men­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la Ka­mil Koç ve Ni­lü­fer Tu­rizm ö­zel in­di­rim uy­gu­la­ma­sı baş­lat­tı. Ka­mil Koç, 24-30 Ka­sım ta­rih­le­ri a­ra­sın­da VIP se­fer­le­ri o­la­rak bi­li­nen Ra­hat Hat se­fer­le­rin­de 3 kol­tu­ğu 10 YTL’den sa­ta­ca­ğı­nı a­çık­la­dı. Ka­mil Koç’un kam­pan­yasın­dan fay­da­lan­mak i­çin kim­lik gös­ter­mek ye­ter­li o­la­cak. ­Ni­lü­fer Tu­rizm i­se, bü­tün öğ­ret­men ve öğ­re­tim ü­ye­le­ri­ne, kol­tuk sı­nır­la­ma­sı ol­mak­sı­zın yüz­de 25 in­di­rim ya­pa­ca­ğı­nı a­çık­la­dı. Bir me­saj ya­yın­la­yan Ni­lü­fer Tu­rizm Ge­nel Mü­dü­rü Şe­rif E­ren, “Bü­tün öğ­ret­men­le­ri­mi­zin gü­nü­nü kut­lu­yo­rum. A­ma­cı ti­ca­ri ol­ma­yan bu uy­gu­la­ma­mı­zın çok ö­zel, çok yü­ce, be­de­li hiç­bir mad­di kar­şı­lık­la öl­çü­le­me­ye­cek ka­dar say­gın bir mes­le­ğin sa­hip­le­ri­ne, e­li ö­pü­le­si öğ­ret­men­le­ri­mi­ze bir te­şek­kü­rü­müz o­la­rak al­gı­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT