BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cer­ru­ti 1881 p­res­tij ko­lek­si­yo­nu Tür­ki­ye’de

Cer­ru­ti 1881 p­res­tij ko­lek­si­yo­nu Tür­ki­ye’de

Cer­ru­ti, Ni­na Ric­ci, Fen­di, Dun­hill, Lam­borg­hi­ni Tür­ki­ye dis­tri­bü­tö­rü Bos Grup, şim­di de Cer­ru­ti 1881 Pres­tij se­ri­si­ni tü­ke­ti­ci­le­rin be­ğe­ni­si­ne sun­du. 2007 yı­lın­da Cer­ru­ti 1881’de 22.000 adet sa­at sa­ta­rak dün­ya­da ikin­ci sı­ra­ya yer­le­şen Bos Grup 2008’de de ay­nı ba­şa­rı­sı­nı sür­dü­rü­yor.Cer­ru­ti, Ni­na Ric­ci, Fen­di, Dun­hill, Lam­borg­hi­ni Tür­ki­ye dis­tri­bü­tö­rü Bos Grup, şim­di de Cer­ru­ti 1881 Pres­tij se­ri­si­ni tü­ke­ti­ci­le­rin be­ğe­ni­si­ne sun­du. 2007 yı­lın­da Cer­ru­ti 1881’de 22.000 adet sa­at sa­ta­rak dün­ya­da ikin­ci sı­ra­ya yer­le­şen Bos Grup 2008’de de ay­nı ba­şa­rı­sı­nı sür­dü­rü­yor. Pres­tij ko­lek­si­yo­nu ile mar­ka­nın da­ha da Tür­ki­ye’de güç­le­ne­ce­ği­ni be­lir­ten Bos Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı En­gin İs­lam, özel­lik­le yıl so­nu­na doğ­ru ar­tan sa­at sa­tış­la­rıy­la bek­le­nen­den öte bir ba­şa­rı el­de ede­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. Pres­tij ko­lek­si­yo­nun ret­rog­ra­de özel­li­ği­ne vur­gu ya­pan İs­lam, “Bu özel­lik yal­nız­ca çok lüks sa­at­ler­de kul­la­nı­lı­yor. An­cak Cer­ru­ti’nin ret­rog­ra­de ta­sa­rı­mı­nı ula­şı­la­bi­lir lüks şek­lin­de pa­za­ra sür­dük” de­di. Ge­çen yıl Dun­hill ve Char­ri­ol’ın da dis­tri­bü­tör­lü­ğü­nü alan şir­ke­tin Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 200 seç­kin sa­tış nok­ta­sı bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT