BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rus­ya: Do­ğal gaz fi­yat­la­rı bir­kaç ay i­çin­de i­ne­bi­lir

Rus­ya: Do­ğal gaz fi­yat­la­rı bir­kaç ay i­çin­de i­ne­bi­lir

Rus­ya ve Tür­ki­ye a­ra­sın­da an­laş­ma­la­rın bu­lun­du­ğu­nu söy­le­yen Rus­ya Bü­yü­kel­çi­si I­va­novs­kiy, “Av­ru­pa’da fi­ya­tın dü­şü­rül­me­si ön­gö­rü­lü­yor. Bu Tür­ki­ye i­çin de ge­çer­li” de­diRus­ya ve Tür­ki­ye a­ra­sın­da an­laş­ma­la­rın bu­lun­du­ğu­nu söy­le­yen Rus­ya Bü­yü­kel­çi­si I­va­novs­kiy, “Av­ru­pa’da fi­ya­tın dü­şü­rül­me­si ön­gö­rü­lü­yor. Bu Tür­ki­ye i­çin de ge­çer­li” de­di Rus­ya Bü­yü­kel­çi­si Vla­di­mir Iva­novs­kiy, pet­rol fi­yat­la­rın­da ya­şa­nan dü­şüş se­be­biy­le do­ğal gaz­da da, iler­le­yen gün­ler­de bir in­di­ri­min söz ko­nu­su ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Es­ki mil­li gü­reş­çi­le­ri Ivan Ya­ri­gin’in do­ğu­mu­nun 60. yıl­dö­nü­mü se­be­biy­le ka­tıl­dı­ğı ser­gi açı­lı­şın­da ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dı­ran Iva­novs­kiy, do­ğal gaz­da in­di­rim ko­nu­sun­da ge­nel bir eği­li­min bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Gaz, pet­rol fi­ya­tı­na bağ­lı­dır. Pet­rol fi­ya­tı düş­tük­çe, ga­zın fi­ya­tın­da düş­me ola­bi­lir. Uz­man­lar il­gi­le­ni­yor. Rus­ya ve Tür­ki­ye ara­sın­da an­laş­ma­lar var. 1-2 ay için­de gaz­da fi­yat ine­bi­lir. Av­ru­pa’da önü­müz­de­ki gün­ler­de fi­ya­tın dü­şü­rül­me­si ön­gö­rü­lü­yor. Bu Tür­ki­ye için de ge­çer­li” di­ye ko­nuş­tu. Tür­ki­ye ile Er­me­nis­tan ara­sın­da son za­man­lar­da oluş­tu­ru­lan olum­lu ha­va ko­nu­sun­da­ki bir so­ru üze­ri­ne de Bü­yü­kel­çi Iva­novs­kiy, her iki ül­ke­nin ya­kın­laş­ma­sı­nı des­tekledik­le­ri­ni ifa­de et­ti. İs­tan­bul’da iki ül­ke Dı­şiş­le­ri Ba­kan­la­rı­nın gö­rü­şe­ceğini, an­cak ken­di­si­nin bu gö­rüş­me­de bu­lu­na­ma­ya­ca­ğı­nı an­la­tan Bü­yü­kel­çi, “Tür­ki­ye ile Er­me­nis­tan ara­sın­da­ki ya­kın­laş­ma­yı des­tek­li­yo­ruz. Olum­lu ge­liş­me­ler” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT