BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öğ­ret­men­le­re ‘vi­ta­min’ Türk Te­le­kom’dan

Öğ­ret­men­le­re ‘vi­ta­min’ Türk Te­le­kom’dan

Türk Te­le­kom’un, grup şir­ket­le­rin­den Se­bit’in Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı (MEB) müf­re­da­tı­na uy­gun ola­rak ge­liş­tir­di­ği eği­tim ya­zı­lı­mı Vi­ta­min’i, MEB’e bağ­lı il­köğ­re­tim okul­la­rı öğ­ret­men­le­ri­ne üc­ret­siz ola­rak sun­du­ğu bil­di­ril­di.Türk Te­le­kom’un, grup şir­ket­le­rin­den Se­bit’in Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı (MEB) müf­re­da­tı­na uy­gun ola­rak ge­liş­tir­di­ği eği­tim ya­zı­lı­mı Vi­ta­min’i, MEB’e bağ­lı il­köğ­re­tim okul­la­rı öğ­ret­men­le­ri­ne üc­ret­siz ola­rak sun­du­ğu bil­di­ril­di. Türk Te­le­kom’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, Vi­ta­min’in MEB’e bağ­lı 4, 5, 6, 7 ve 8. sı­nıf il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­ne sa­de­ce okul­la­rın­dan, öğ­ret­men­le­re ise her yer­den üc­ret­siz eriş­me im­ka­nı sağ­la­dı­ğı be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT