BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­ve­a, sa­bit te­le­fon­la­rı so­ka­ğa ta­şı­yor

A­ve­a, sa­bit te­le­fon­la­rı so­ka­ğa ta­şı­yor

Evdeki her bi­re­ye da­hi­li nu­ma­ra ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­yen Türk Te­le­kom CE­O’su Pa­ul Do­any, “Sa­bit hat­lar­da baş­lat­tı­ğı­mız hiz­met­ler­le müş­te­ri sa­yı­mı­zı ar­tı­ra­ca­ğız” de­diEvdeki her bi­re­ye da­hi­li nu­ma­ra ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­yen Türk Te­le­kom CE­O’su Pa­ul Do­any, “Sa­bit hat­lar­da baş­lat­tı­ğı­mız hiz­met­ler­le müş­te­ri sa­yı­mı­zı ar­tı­ra­ca­ğız” de­di > Sinan ÇETİN - ANKARA Türk Te­le­kom CE­O’su ve Ave­a Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Pa­ul Do­any, “Ev ve iş te­le­fon­la­rı­nın ‘cep te­le­fo­nun­dan’ kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğız” de­di. Tek­no­lo­ji­nin bir son­ra­ki saf­ha­sı­na li­der­lik yap­tık­la­rı­nı açık­la­yan Do­any şöy­le ko­nuş­tu: “Sa­bit hat­lar­da baş­lat­tı­ğı­mız ye­ni hiz­met­ler­le müş­te­ri sa­yı­mı­zı ar­tı­ra­ca­ğız. Her bi­re­ye da­hi­li nu­ma­ra ve­re­ce­ğiz. Ev ve iş te­le­fon­la­rı­nı ‘cep te­le­fo­nun­dan’ kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­yıp sa­bit hat­lar­da ci­ro­yu ‘sa­bit’ tut­ma­yı he­def­li­yo­ruz.” Ave­a’nın bu yıl ken­di şe­be­ke­si­ne yap­tı­ğı ya­tı­rım mik­ta­rı­nın 500 mil­yon do­lar ci­va­rın­da ol­du­ğu­na işa­ret eden Pa­ul Do­any, “Biz Türk Te­le­kom ola­rak da kır­sal alan­lar­da Ave­a’ya des­tek ve­ri­yo­ruz. Ave­a şe­be­ke ko­nu­sun­da çok be­lir­gin oran­da iyi­leş­tir­di. Bi­zim yap­tır­dı­ğı­mız ba­ğım­sız araş­tır­ma­lar­da ço­ğu yer­de Turk­cell ile ay­nı se­vi­ye­de” de­di. Pa­ul Do­any, in­ter­net ver­gi­si­nin in­di­ri­me gi­dil­me­si ha­lin­de In­ter­net Ser­vis Sağ­la­yı­cı­la­rı’na (ISS) yö­ne­lik da­ha iyi kâr marj­la­rı sağ­la­ya­bi­le­cek­le­ri im­kân­lar ge­ti­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. KİMİN ARADIĞI BİLİNECEK Sa­bit hat­lar­da her­ke­se da­hi­li nu­ma­ra ve­ril­me­siy­le bir­lik­te ki­min han­gi nu­ma­ra­yı ara­dı­ğı­nın da be­lir­le­ne­ce­ği­ni be­lir­ten Do­any, “Türk Te­le­kom ola­rak tek­no­lo­ji­ye li­der­lik ya­pı­yo­ruz” de­di MÜŞTERİ KAZANDIK Türk Te­le­kom Ge­nel Mü­dü­rü Pa­ul Do­any, sa­bit hat­la­ra ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­la ye­ni müş­te­ri­ler ka­zan­dık­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT