BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ERSİN ÖZİNCE: Baş­ba­kan hak­lı ban­ka­lar kre­di­yi ge­ri ça­ğır­ma­ma­lı

ERSİN ÖZİNCE: Baş­ba­kan hak­lı ban­ka­lar kre­di­yi ge­ri ça­ğır­ma­ma­lı

“Ban­ka­lar, ver­dik­le­ri kre­di­le­ri ge­ri ça­ğır­mak ye­ri­ne ta­ze kre­di için iş­tah­lı davransa daha doğru bir adım olur”“Ban­ka­lar, ver­dik­le­ri kre­di­le­ri ge­ri ça­ğır­mak ye­ri­ne ta­ze kre­di için iş­tah­lı davransa daha doğru bir adım olur” Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın ban­ka­la­rı kre­di­le­ri ge­ri ça­ğır­ma­la­rı ko­nu­sun­da eleş­tir­me­si­ni, Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği (TBB) Baş­ka­nı Er­sin Özin­ce, “Olum­lu bir uya­rı” di­ye ce­vap­lan­dır­dı. Özin­ce, “Uya­rı­la­rı dik­ka­te alı­yo­ruz. Ge­re­ği ney­se ya­pa­rız. Baş­ba­kan re­el sek­tör­le fi­nans sek­tö­rü­nün da­ha ya­kın ça­lış­ma­sı­nı bek­li­yor. Bu uya­rı­la­rı olum­lu de­ğer­len­di­ri­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu. Ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün re­el sek­tö­re ha­len çok cid­di kre­di ver­di­ği­ni, ra­kam­la­rın bu­nu te­yit et­ti­ği­ni, mün­fe­rit olay­la­ra mey­dan ve­ril­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Özin­ce, “Re­el sek­tör es­ki­ye gö­re ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­den çok faz­la kre­di alı­yor” de­di. KRE­Dİ RA­HAT AÇI­LA­CAK Ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün bü­yük bö­lü­mü­nün dün­ya­da­ki li­ki­di­te sı­kın­tı­sın­dan olum­suz et­ki­len­di­ği­ni, bu­nu da eko­no­mi yö­ne­ti­mi­ne, hü­kü­me­te ilet­tik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Özin­ce, “Li­ki­di­te ko­nu­su ­da ba­zı ted­bir­ler alın­dı. Ya­ni li­ki­di­te ko­nu­sun­da gi­de­rek ra­hat­lı­yor. Kre­di­ler mut­la­ka ra­hat ra­hat açı­la­cak­tır. Ge­liş­me­ler olum­lu di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Kre­di ih­ti­ya­cı olup da açık­ta kal­mış di­ye bir şey ol­maz. Ban­ka kre­di­le­ri ka­pan­mış fi­lan de­ğil. Şu an­da za­ten eko­no­mik ak­ti­vi­te­nin çok bü­yük, yo­ğun ve hız­lı ol­du­ğu bir dö­ne­mi ya­şa­mı­yo­ruz. Hem yıl so­nu ol­ma­sı ne­de­niy­le hem de ulus­la­ra­ra­sı bi­zi de et­ki­le­yen ya­vaş­la­ma var” di­ye ko­nuş­tu. ­Ü­MİT VE­REN GE­LİŞ­ME Av­ru­pa Fi­nan­sal Yö­ne­tim ve Pa­zar­la­ma Bir­li­ği (EF­MA) i­le ya­zı­lım şir­ke­ti SAP’ın dü­zen­le­di­ği Pe­ra­ken­de Ban­ka­cı­lık T­rend­le­ri top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan TBB Baş­ka­nı Ö­zin­ce, bu dö­nem­de ü­mit ve­ren tek ge­liş­me­nin kü­re­sel ni­te­lik­te­ki p­rob­le­me, kü­re­sel ni­te­lik­te çö­züm a­ra­yış­la­rı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Paranın üstünde oturup durumu istismar etmeyelim ­Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın Ban­ka­lar Bir­li­ği’ni ziyaretinde ge­rek ken­di­si­nin ge­rek ba­zı ban­ka­la­rın k­re­di­le­rin ge­ri ça­ğı­rıl­ma­sı­na i­liş­kin mün­fe­rit o­lay­la­rı i­let­tik­le­ri­ni i­fa­de e­den Ö­zin­ce, “Ge­ri ça­ğır­ma­dan ne an­la­dı­ğı­mı­zı ön­ce ta­rif e­de­lim. Ge­ri ça­ğır­ma k­re­di­nin va­de­si gel­me­den o k­re­di­yi ge­ri is­te­mek­tir. Ki­mi söz­leş­me­ler a­la­cak­lı­la­ra bu hak­kı ta­nır, a­ma ne­ti­ce i­ti­ba­riy­le ti­ca­ri ha­yat­ta borç­lu­-a­la­cak­lı, her kim o­lur­sa bir sürp­riz ol­du­ğu­nu, he­le he­le ban­ka­cı­la­rın böy­le bir şey yap­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Ban­kam a­dı­na ko­nu­şa­cak o­lur­sam, bu tür ko­nu­lar­da has­sa­si­ye­ti­miz bü­yük­tür. 1994, 2001 k­ri­zin­de de bu ko­nu­da şöh­re­ti­miz bel­liy­di. A­ma ta­bi­i her­ke­sin bor­cu­nu va­de­sin­de ö­de­me­si la­zım. Böy­le has­sas bir dö­nem­de hiç kim­se­nin pa­ra­nın üs­tü­ne o­tu­rup du­ru­mu is­tis­mar et­me­me­si la­zım. Mün­fe­rit o­lay­la­ra da mey­dan ver­me­ye­lim” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93699
  % 0.94
 • 5.2716
  % -1.23
 • 6.0028
  % -1.12
 • 6.7306
  % -1.44
 • 211.531
  % -0.51
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT