BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vo­da­fo­ne’dan bay­ram için ye­ni avan­taj

Vo­da­fo­ne’dan bay­ram için ye­ni avan­taj

Vo­da­fo­ne’nun, Kur­ban Bay­ra­mı­nı yurt dı­şın­da ge­çir­mek is­te­yen abo­ne­le­ri­ne “Dün­ya­yı Ge­zen Ta­ri­fe” sa­ye­sin­de “çok avan­taj­lı” fi­yat­lar­la ko­nuş­ma im­ka­nı sun­du­ğu bil­di­ril­di.Vo­da­fo­ne’nun, Kur­ban Bay­ra­mı­nı yurt dı­şın­da ge­çir­mek is­te­yen abo­ne­le­ri­ne “Dün­ya­yı Ge­zen Ta­ri­fe” sa­ye­sin­de “çok avan­taj­lı” fi­yat­lar­la ko­nuş­ma im­ka­nı sun­du­ğu bil­di­ril­di. Vo­da­fo­ne’dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, Tür­ki­ye’de bir “ilk” olan Dün­ya­yı Ge­zen Ta­ri­fe sa­ye­sin­de Vo­da­fo­ne fa­tu­ra­lı hat abo­ne­le­ri­nin, yurt dı­şın­da 17 Vo­da­fo­ne GSM şe­be­ke­sin­de roa­ming (ulus­la­ra­ra­sı do­la­şım) ya­par­ken Tür­ki­ye’de­ki ve dün­ya­da­ki her­ke­si çok avan­taj­lı fi­yat­lar­la ara­ya­bil­di­ği ve ara­na­bil­di­ği be­lir­til­di. Açık­la­ma­da, Vo­da­fo­ne fa­tu­ra­lı hat abo­ne­le­ri­nin, abo­ne­lik pa­ket­le­ri­ni de­ğiş­tir­me­den Dün­ya­yı Ge­zen Ta­ri­fe’yi seçebileceği ifa­de edil­di. Vo­da­fo­ne Tür­ki­ye Pro­mos­yon ve Ulus­la­ra­ra­sı Tek­lif­ler Bö­lüm Baş­ka­nı Er­kut Er­kut, yeni tarifenin 17 ülkede roa­ming ya­par­ken da­ki­ka­sı 75 YKr’den ko­nuş­ma im­ka­nı sun­du­ğu­nu, ta­ri­fe­nin ay­lık sa­bit üc­re­ti­nin ise 1 YTL ol­du­ğu­nu bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT