BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Halk­Card ile ver­gi ve ce­za­lar in­ter­net­te

Halk­Card ile ver­gi ve ce­za­lar in­ter­net­te

Halk­Card ile ver­gi ve ce­za öde­me­le­ri­nin in­ter­ne­te ta­şın­dı­ğı bil­di­ril­di.Halk­Card ile ver­gi ve ce­za öde­me­le­ri­nin in­ter­ne­te ta­şın­dı­ğı bil­di­ril­di. Halk­bank’tan ya­pı­lan açık­la­ma­da, Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı ile im­za­la­nan pro­to­kol kap­sa­mın­da kre­di kart­la­rı­nı sis­te­me en­teg­re eden “ilk” ban­ka­lar­dan bi­ri olan Halk­bank’ın, Halk­Card Ad­van­ta­ge sa­hip­le­ri­ne mo­tor­lu ta­şıt­lar ver­gi­si, tra­fik ce­za­la­rı ve eriş­me kon­trol­lü ka­ra yol­la­rın­dan ka­çak ge­çiş için uy­gu­la­nan ge­çiş üc­re­ti ile ida­ri pa­ra ce­za­la­rı­nı www.gib.gov.tr ad­res­li web si­te­si üze­rin­den ko­lay­ca öde­me im­ka­nı sağ­la­dı­ğı kay­de­dil­di. Açık­la­ma­da, 5 fark­lı kre­di kar­tı ile hiz­met ve­ren Halk­bank’ın bü­tün kre­di kart­la­rı­nın, mo­tor­lu ta­şıt­lar ver­gi­si, tra­fik ce­za­la­rı ve eriş­me kon­trol­lü ka­ra yol­la­rın­dan ka­çak ge­çiş için uy­gu­la­nan ge­çiş üc­re­ti ile ida­ri pa­ra ce­za­la­rı­nın in­ter­net üze­rin­den öden­me­si için kul­la­nı­la­bil­di­ği be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT