BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Li­gin ate­şi düş­tü

Li­gin ate­şi düş­tü

12. haf­ta­da pe­nal­tı, kır­mı­zı kart, dep­las­man ga­li­bi­ye­ti yok, hat­ta 13 ta­kı­mın go­lü bi­le yok!12. haf­ta­da pe­nal­tı, kır­mı­zı kart, dep­las­man ga­li­bi­ye­ti yok, hat­ta 13 ta­kı­mın go­lü bi­le yok! Fut­bol de­mek gol de­mek. Hep ma­çın so­nu­cu­nu me­rak ede­riz ya da so­ra­rız. Gol­lü maç­lar hep iyi maç­lar­dır. 0-0 bi­ten bir 90 da­ki­ka kim­se­yi mut­lu et­mez. Ge­çen haf­ta 15 gol atıl­mış­tı. He­men he­men ya­rı ya­rı­ya bir dü­şüş­tü. Bu haf­ta ge­çen haf­ta­yı da arat­tı. Gol 12’ye düş­tü. Tam 5 maç gol­süz bit­ti. Bu haf­ta 13 ta­kım gol ata­ma­dı! Dep­las­man ga­li­bi­ye­ti yok. Ka­le­ci­ler ve sa­vun­ma­lar mı çok iyiy­di? For­vet­ler mi be­ce­rik­siz­di an­la­ya­ma­dık. Bu haf­ta kır­mı­zı kart ve pe­nal­tı da yok­tu. Sa­rı kart­ta da cid­di bir dü­şüş var. 32’de kal­dı. Si­zin an­la­ya­ca­ğı­nız haf­ta­yı Be­şik­taş dı­şın­da kâr­lı ka­pa­tan yok­tu. *** Sel­çuk De­re­li Trab­zon’un, Bü­lent Yıl­dı­rım G.Sa­ray’ın bi­rer net pe­nal­tı­sı­nı çal­ma­ya “ge­rek duy­ma­dı.” De­niz­li-Bur­sa ma­çı­na gi­den­ler haf­ta­nın en şans­lı fut­bol­se­ver­le­riy­di. 35 da­ki­ka­da 7 gol gör­dü­ler. Maç bir De­niz­li’ye, bir Bur­sa’ya, git­ti gel­di. Öy­le be­re­ket­li bir maç­tı ki, ha­ke­mi de haf­ta­nın en kri­tik der­bi­si­ne ta­yin edil­di! *** Bi­li­me ve ma­te­ma­ti­ğe ay­kı­rı bir he­sap­la­ma var: Trab­zon, An­ka­ra, Si­vas, G.Sa­ray ve F.Bah­çe 2’şer pu­an kay­bet­ti. Ya­ni top­lam 10 pu­an. 3 de Be­şik­taş ka­zan­dı. 10+3= 13 pu­an. Be­şik­taş için en şans­lı ve en kâr­lı haf­ta di­ye­bi­li­riz. Ama 13 pu­an top­la­dı di­ye­me­yiz. HHH Ye­ni­lik ve de­ği­şim her za­man iyi­dir. Yıl­lar­dır ha­kem­ler per­şem­be gü­nü öğ­le sa­at­le­rin­de açık­la­nır­dı. MHK, bu açık­la­ma­yı çar­şam­ba ak­şa­mı­na al­dı. Bu haf­ta da pa­zar ak­şa­mı­na çek­ti. Haf­ta­nın son ma­çın­da Be­şik­taş ile Es­ki­şe­hir oy­nar­ken sa­ha­da Hü­se­yin Gö­çek ha­kem­lik ya­pı­yor­du. Ay­nı da­ki­ka­lar­da Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu in­ter­net si­te­sin­de 13. haf­ta­nın ha­kem­le­ri açık­la­nı­yor­du. Hü­se­yin Gö­çek An­ka­ras­por-An­ka­ra­gü­cü ma­çı­na ve­ril­miş­ti. Risk yok mu? Var!... Di­ye­lim ki Gö­çek ar­ka ar­ka­ya iki yan­lış ka­rar­la Be­şik­taş’ın be­ra­be­re kal­ma­sı­nı sağ­la­dı. Ne ola­cak? Özet­le... Ha­ke­mi­nin ba­şı­na bir iş ge­lir­se, de­ğiş­tir­men ge­re­kir­se yi­ne mal­ze­me ge­çer bi­ri­le­ri­nin eli­ne... Ama hiç de­ğil­se, spe­kü­las­yon­la­rın önü­ne ge­çil­miş­tir. > Ömer Faruk ÜNAL ------------------------------ Gol de yok, fut­bol­ da!.. De­niz­lis­por - Bur­sas­por ma­çı­nı bir ya­na ko­yar­sak, 8 maç­ta sa­de­ce 5 go­lün atıl­dı­ğı, 5 ma­çın “0-0” bit­ti­ği bir “Sü­per (!) Lig” iz­li­yo­ruz; ba­zı­la­rı da “An­ka­ra’dan bu su­ni çi­mi kal­dı­rın, faz­la gol atıl­ma­sı­na en­gel olu­yor” di­ye cid­di cid­di ya­zı­lar ya­zı­yor. Ga­li­ba ge­çen haf­ta so­nu bü­tün stat­la­ra su­ni çim se­ril­miş­ti!.. > Öcal Uluç Pe­nal­tı kor­ku­su Ha­kem­le­ri­mi­ze bir di­ye­ce­ğim var. Skor, ra­kip kim olur­sa ol­sun; ki­tap­ta yaz­dı­ğı üz­re pe­nal­tı var­sa, ça­lın. Bu kor­ku­yu ye­ne­mez­se­niz, üst dü­zey ha­kem ola­maz­sı­nız. Bi­raz da ta­kım­la­ra... Be­şik­taş ile Si­vass­por en de­rin, en ka­pa­si­te­li kad­ro­ya sa­hip­ler. G.Sa­ray bu emek­li sant­rfor­lar­la Ha­kan Şü­kür’ü çok arar. Ya Fe­ner’in el fre­ni Alex’e ne de­me­li? > Kemal Belgin Kar­tal’ın mek­tu­bu var Ni­san ayın­da be­nim hep söy­le­di­ğim gi­bi iki­den faz­la ada­yı kal­dır­ma­yan Tür­ki­ye Li­gi­nin zir­ve­si­ne Be­şik­taş’ın açık mek­tu­bu gel­di Pa­zar ge­ce­si. “Ben bu iş­te so­nu­na ka­dar va­rım” di­yor. Bu Ham­di Be­yin öne­ri­si­ne “va­rım” de­mek­ten çok öte­ye, ku­tu­su­nun için­de ne ol­du­ğu­nu bi­len bir ya­rış­ma­cı­nın “va­rım” de­me­si­dir. 13 pu­an­dan faz­la­sı­nı ka­zan­mış­tır Be­şik­taş, De­niz­li’nin en zor ve ilk der­bi­si­ni al­ma­sı şar­tıy­la... > Ümit Aktan Böy­le ta­raf­tar­lık ol­maz Ne ola­cak bu Çar­şı’nın ha­li? Ki­tap­la­rı ya­zı­lan, tri­bün­le­ri ve Be­şik­taş’ı di­le­di­ği gi­bi kul­la­nan; ki­mi­ne ta­vır, ki­mi­nin eli­ne dö­nüş bi­le­ti ko­yan; ba­zen ken­di­ni iyot­laş­tı­ran ama son­ra da “şa­ka yap­tık” an­la­yı­şı­na sı­ğı­nan bu Çar­şı na­sıl us­la­na­cak? Be­şik­taş, sa­ha­da Es­ki­şe­hir’i ezi­yor, en mut­lu olu­na­cak gün ve sa­at­te, o Çar­şı tri­bü­nü, “piş­miş aşa su ka­tar gi­bi” F.Bah­çe’nin, Bur­sas­por’un al­tın­dan gi­rip üs­tün­den çı­kı­yor... Ya­zık! > Naci Arkan Gol­cü­le­rin izin haf­ta­sı Denk kuv­vet­le­rin mü­ca­dele haf­ta­sı mıy­dı yok­sa kü­çük ve bü­yük ayı­rı­mı­nın ar­tık den­ge­ye ka­vuş­tu­ğu­nu gös­te­ren bir haf­ta mı bil­mem ama 12 gol­lü haf­ta fut­bo­lun he­ye­can­sız yü­zü­nü or­ta­ya koy­du. Gol­cü­ler izi­ne çık­mış gi­biy­di. De­niz­li - Bur­sa ma­çı Sü­per Lig’in onu­ru­nu kur­tar­dı. Tel­lo’lu Be­şik­taş da şam­pi­yon­luk ya­rı­şın­da Es­ki­şe­hir ga­li­bi­ye­tiy­le ma­kas ka­pat­tı. > Hasan Sarıçiçek Kı­sır fut­bol Lig­de en az gol atı­lan haf­ta­yı ge­ri­de bı­rak­tık. 4-3’lük De­niz­li-Bur­sa ma­çı da ol­ma­sa or­ta­ya hep­ten gol­süz, tat­sız tuz­suz bir haf­ta çı­ka­cak­tı. Prob­lem sa­de­ce gol sa­yı­sı­nın azal­ma­sın­da de­ğil. Fut­bol­suz bir fut­bol li­gi­miz var. Da­ki­ka 75 ve 2-0 ge­ri­de­ki Es­ki­şe­hir’in iki sto­pe­ri hiç­bir Be­şik­taş­lı fut­bol­cu bas­kı yap­maz­ken bir­bir­le­riy­le tam 5 kez pas­laş­tı. Sa­de­ce bu ör­nek bi­le li­gi özet­le­me­ye ye­ter. > Cahit Eroğul Kâr­lı Kar­tal Ne Trab­zon, ne Fe­ner, ne de Cim­bom, bu haf­ta Be­şik­taş şam­pi­yon! Ta­ri­hi ra­kip­le­ri­nin be­ra­ber­lik­le ye­tin­di­ği haf­ta­da üç pu­an ka­pan Kar­tal, kü­çük ama uzun va­de­de bü­yük bir adım at­tı. Trab­zon’un pe­nal­tı­sı ve­ril­mez­ken, Av­ru­pa­lı bü­yük­ler F.Bah­çe’yle G.Sa­ray ser­gi­le­dik­le­ri fut­bol­la ken­di ta­raf­tar­la­rı­na kor­ku sal­dı. M.Emin Uluç Ga­rip­lik­ler! Şim­di her­kes haf­ta­nın “ka­za­na­nı” Be­şik­taş’tan bah­se­de­cek! Ya haf­ta­nın kay­be­den­le­ri? On­lar da bir ba­ha­ne bu­la­rak ye­ni haf­ta­ya baş­la­ya­cak. Biz­ler yaz­ma­ya, siz­ler oku­ma­ya de­vam ede­cek­si­niz! Ku­lüp baş­kan­la­rı ha­kem­le­ri ara­ya­cak, Fe­de­ras­yon su­sa­cak, MHK uzak­tan ba­ka­cak, so­ru işa­ret­le­ri her ge­çen haf­ta ar­ta­cak. Sa­hi top çiz­gi­yi geç­miş miy­di? > Emre Bol HAFTANIN TAKIMI: BEŞİKTAŞ HAFTANIN FUTBOLCUSU Tello (Beşiktaş) HAFTANIN T.DİREKTÖRÜ Mustafa Denizli (Beşiktaş) HAFTANIN HAKEMİ Bünyamin Gezer (Denizli-Bursa) HAFTANIN KARMASI Petkoviç (Sivas) Elyasa (A.Gücü) Kus (Belediye) Bilica (Sivas) Uğur (Ankara) M.Topuz (Kayseri) İ.Toraman (Beşiktaş) Beto (G.Antep) Tello (Beşiktaş) G.Güleç (Bursa) İvan (Denizli) GOL KRALLIĞI 9 GOL: Meh­met Yıl­dız (Si­vas) 7 GOL: Meh­met Ça­kır (An­ka­ra) 6 GOL : Dje­ho­ua (An­tal­ya) Lin­coln (G.Sa­ray), Nob­re (Be­şik­taş) Ser­can (Bur­sa) 5 GOL: You­la (Es­ki­şe­hir) Ke­well, Ba­ros (G.Sa­ray) Alex (F.Bah­çe) Gök­han (Trab­zon) Ro­berts (De­niz­li) SARI KARTLAR Er­tuğ­rul (An­tal­ya), Er­man Öz­gür (G.An­tep), El­ya­sa (A.Gü­cü), Sel­çuk (F.Bah­çe), U­ğur, Bi­lal (An­ka­ra), Em­re A­şık (G.Sa­ray), Ser­kan, U­mut, Hü­se­yin (T­rab­zon), Ba­li­li, Se­zer, Hay­ret­tin, Ab­dul­lah, Mu­sa (Si­vas), Er­han (Kon­ya), E­ren (Kay­se­ri), Sü­ley­man, Cenk (De­niz­li), Beb­be, Ha­sa­gic, Ze­ki, O­kan (Be­le­di­ye), Te­li, Sand­ro (Ha­cet­te­pe), Cis­se, Si­vok (Be­şik­taş), Do­ğa, Em­re, Ser­dar, Na­da­re­vic (Es­ki­şe­hir) CEZALILAR Sü­ley­man (De­niz­li) TURKCELL SÜPER LİG PUAN DURUMU VE HAFTANIN MAÇLARI İÇİN TIKLAYIN BANK ASYA 1. LİG HAFTANIN TAKIMI Manisa HAFTANIN FUTBOLCUSU M.Ha­ni­fi (Ma­ni­sa) HAFTANIN HAKEMİ Hü­se­yin Sa­ban­cı (Er­ci­yes-­Bo­lu)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT