BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Büyük değişim

Büyük değişim

T­ri­bün­le­re fut­bol coş­ku­su­nu ve fa­ir p­la­yi ge­ti­ren Er­sun Ya­nal, T­rab­zons­por’a bü­yük ha­va kat­tıT­ri­bün­le­re fut­bol coş­ku­su­nu ve fa­ir p­la­yi ge­ti­ren Er­sun Ya­nal, T­rab­zons­por’a bü­yük ha­va kat­tı ­DAHA KALİTELİ OYUN Si­vass­por be­ra­ber­li­ği­ne rağ­men li­der­li­ği­ni sür­dü­ren T­rab­zons­por ge­çen se­zo­na gö­re bü­yük bir a­tı­lım ger­çek­leş­tir­di. Ge­çen se­ne 12. haf­ta so­nun­da 16 pu­an­la 10. sı­ra­da yer a­lan bor­do-­ma­vi­li e­kip, bu se­zon 27 pu­an top­la­ya­rak zir­ve­ye yer­leş­ti. An­cak bu de­ği­şi­min mi­ma­rı tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal, Kay­se­ris­por maçı ön­ce­si yap­tı­ğı du­rum tes­pi­tin­de ge­li­şi­mi ye­ter­li bul­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. ­DİRENCİMİZ ARTMALI Er­sun Ya­nal, sa­ha­da ortaya koy­duk­la­rı mü­ca­de­le­nin her ge­çen gün da­ha i­yi­ye git­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ker­ken, “Ta­kı­mın ka­zan­ma ar­zu­sun­dan ve ta­raf­ta­rı­mı­zın coş­ku­sun­dan mem­nu­num a­ma he­def şam­pi­yon­luk i­se çı­ta­yı da­ha da yük­selt­me­li­yiz. Da­ha çok ran­dı­man bek­le­di­ği­miz Sel­çuk, Col­man ve Yat­ta­ra gi­bi o­yun­cu­lar, mü­ca­de­le­le­ri­ni 90 da­ki­ka­ya yay­ma­lı” di­ye ko­nuş­tu. > GÖKMEN ŞAHİN TRABZON (İHA) KAY­SE­Rİ HA­ZIR­LIK­LA­RI T­rab­zons­por, Kay­se­ri i­le ya­pa­ca­ğı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı. Si­vas ma­çın­da for­ma gi­yen o­yun­cu­lar, ko­şu­nun ar­dın­dan ça­lış­ma­yı bı­ra­kır­ken, di­ğer fut­bol­cu­lar kon­dis­yo­na yö­ne­lik bir ça­lış­ma ger­çek­leş­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT