BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DENİZLİ BEYİN YIKIYOR

DENİZLİ BEYİN YIKIYOR

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü, fut­bol­cu­la­rı­nı der­bi­ye ha­zır­lı­yorBe­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü, fut­bol­cu­la­rı­nı der­bi­ye ha­zır­lı­yor ÖN­CE KA­FA­NIZ­DA OY­NA­YIN Es­ki­şe­hir ga­li­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan haf­ta­yı en kâr­lı ka­pa­tan ta­kım o­lan Be­şik­taş’ta göz­ler F.Bah­çe der­bi­si­ne çev­ril­di. Fut­bol­cu­la­rı­na din­len­me­le­ri i­çin i­zin ve­ren Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li, haf­ta i­çe­ri­sin­de p­ra­tik o­la­rak ya­pa­cak­la­rı ça­lış­ma­la­ra ön ha­zır­lık ol­ma­sı a­ma­cıy­la bir mo­ral ko­nuş­ma­sı ya­pa­rak o­yun­cu­la­rın­dan der­bi­yi ön­ce ka­fa­la­rın­da ya­şa­ma­la­rı­nı is­te­di. Ka­dı­köy’de se­yir­ci a­van­ta­jı­nın F.Bah­çe’de o­la­ca­ğı­nı an­cak dep­las­man fo­bi­le­ri ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten De­niz­li, “Biz G.Sa­ray de­ği­liz. F.Bah­çe’y­le dep­las­man­da oy­na­ya­cak ol­ma­mız bir şe­yi de­ğiş­tir­mez. Bu li­gin en i­yi ta­kı­mı ol­du­ğu­mu­zu u­nut­ma­yın” de­di. A­VAN­TA­JI­MIZ KAD­RO­MUZ Gö­re­ve gel­di­ği ilk gün 6 haf­ta­lık bir sü­re­ce ih­ti­yaç­la­rı ol­du­ğu­nu be­lir­ten tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı, bu dö­ne­mi en i­yi şe­kil­de ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı­na de­ği­ne­rek, “Ka­dı­köy’e 5 pu­an­lık a­van­taj­la gi­de­ce­ğiz. Çı­kı­şı­mı­za tam bir iv­me ka­zan­dı­ra­bil­mek i­çin bu tür maç­la­rı ka­zan­mak zo­run­da­yız. Ra­ki­bi­mi­zin Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de oy­na­ya­ca­ğı maç ve a­la­ca­ğı s­kor bi­zi ya­nılt­ma­ma­lı. Der­bi­le­rin ha­va­sı her za­man fark­lı o­lur” de­di. Gü­i­za’nın gol so­ru­nu ya­şa­ma­sı­nın ken­di­le­ri i­çin a­van­taj ol­du­ğu­nu da vur­gu­la­yan Mus­ta­fa De­niz­li, son o­la­rak, “Ra­ki­bi­mi­ze gö­re kad­ro­muz­da da­ha faz­la al­ter­na­ti­fi­miz var. Bu­nu en i­yi şe­kil­de kul­la­na­ca­ğız” diye konuştu. Ek­rem ‘Dağ’ gi­bi Trans­fer edil­di­ğin­de bir­çok ke­sim ta­ra­fın­dan eleş­ti­ri­len Ek­rem Dağ, son 5 haf­ta­lık per­for­man­sıy­la for­ma­sı­nı kim­se­ye kap­tır­mı­yor. 5-2’lik Ko­ca­eli kar­şı­laş­ma­sın­da fut­bo­luy­la göz dol­du­ran Ek­rem, Bur­sa ve Es­ki­şe­hir maç­la­rı­nın ya­nı sı­ra ku­pa­da oy­na­nan An­tal­ya ve Trab­zon kar­şı­laş­ma­la­rın­da da Mus­ta­fa De­niz­li’nin vaz­ge­çe­me­di­ği isim­ler ara­sın­da yer al­dı. Ser­dar’a ağır ce­za Kay­se­ris­por dep­las­ma­nın­da ye­ni­len go­lün so­rum­lu­su ilan edi­len Ser­dar Kur­tu­luş for­ma­ya has­ret kal­dı. Son 4 haf­ta­da for­ma yü­zü gö­re­me­yen Ser­dar Kur­tu­luş, Es­ki­şe­hir ma­çın­da ise 18 ki­şi­lik kad­ro­ya bi­le gi­re­me­di. Genç fut­bol­cuy­la ya­kın­dan il­gi­le­nen Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li, Ser­dar’ı ka­zan­ma­nın yol­la­rı­nı ara­dık­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT