BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tello nazara geldi

Tello nazara geldi

Be­şik­taş’ın Şi­li­li Yıl­dı­zı Rod­ri­go Tel­lo’ya na­zar değ­di.DER­Bİ­YE YE­Tİ­ŞE­CEK Mİ? Be­şik­taş’ın Şi­li­li Yıl­dı­zı Rod­ri­go Tel­lo’ya na­zar değ­di. Es­ki­şe­hir ma­çın­da gir­di­ği iki­li mü­ca­de­le son­ra­sın­da yer­de ka­lan Tel­lo’nun sol üst ada­le­sin­de dar­be­ye bağ­lı ödem oluş­tu­ğu ve Şi­li­li fut­bol­cu­nun 2 gün din­len­di­ri­le­ce­ği bil­di­ril­di. Ku­lüp Dok­to­ru Ay­han Op­tur, Tel­lo’nun maç son­ra­sı ar­tan ağ­rı­la­rı­nın ken­di­le­ri­ni kor­kut­tu­ğu­nu an­cak ya­pı­lan kon­trol­ler son­ra­sın­da teh­li­ke­li bir du­ru­mun ol­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı. ÜZÜLMEZ DE SAKATLANDI Be­şik­taş’a ikin­ci şok İb­ra­him Üzül­mez’den gel­di. Tel­lo gi­bi Es­ki­şe­hir ma­çın­da sa­kat­la­nan İb­ra­him Üzül­mez’in sağ ayak üst ada­le­sin­de ödem oluş­tu­ğu bu fut­bol­cu­nun da 3 gün din­len­di­ri­le­ce­ği bil­di­ril­di. İki fut­bol­cu­suy­la il­gi­li ay­rın­tı­lı ra­por is­te­yen Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li’nin cu­ma gü­nü ya­pı­la­cak olan son tak­tik ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan bu oyun­cu­lar­la il­gi­li net ka­ra­rı­nı ve­re­ce­ği öğ­re­nil­di. İKİN­Cİ BA­HAR Se­zon ba­şın­da de­fan­sın so­lun­da gö­rev alan ve et­ki­siz kal­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le eleş­ti­ri­len Rod­ri­go Tel­lo, Mus­ta­fa De­niz­li ile bir­lik­te ken­di­si­ne ye­ni say­fa aç­tı. Be­şik­taş’ta ade­ta ikin­ci ba­ha­rı­nı ya­şa­yan Tel­lo, yük­se­len per­for­man­sıy­la Del­ga­do’yu göl­ge­de bı­ra­ka­rak Be­şik­taş’ın sa­ha içe­ri­sin­de­ki ye­ni ma­es­tro­su ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT